דע את שורשך [#6631]

שאלה:

יש חלק בידיעת בתורה שמעולם רציתי לברר ולידע בבהירות, והוא הסוגיא של שורשי הנשמות, שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו ביותר בעבודתו הפנימית. על אף שאין לי ידיעה כל כך בענינים אלה, רוצה אני לדעת אם סיכום זה הוא נכון
עיקר בשורשי הנשמות הם בג’ קוין השורשיים שבבריאה, שהם אהבה (ימין-חסד-אברהם), יראה (שמאל-גבורה-יצחק) והנקודת האמצע ביניהן (תפארת-יעקב), ופעם שמעתי שגם במי ששורשו בנקודת הממוצע (תפארת) יש שני צדדים גופא, יש מי שנוטה למדת רחמים שהוא נוטה יותר לצד הימין-חסד, ויש מי שנוטה יותר מדת האמת, שהוא נוטה יותר לצד שמאל-גבורה.
ומתוך מיעוט הבנה שלי נראה לי שיש עוד שורש נשמה כנגד הרגל הרביעי שבמרכבה שהוא דוד המלך שהוא כנגד היסוד העפר, לית ליה מגרמיה כלום, וזהו לכאורה קו רביעי.
וממה שהבנתי מתוך שיעורי הרב ומתוך השו”ת של הרב, באופן למעשה האדם יכול לידע שורשו ומהו עבודתו השורשית, ע”י לימוד הארבעה יסודות. וא”כ אם האדם מברר שעיקר יסודותו הוא מים, אז שורש הנשמה שלו הוא צד ימין-מדת החסד-אברהם, ומי שעיקר יסודו הוא עפר, אז השורש הנשמה שלו הוא במדת השפלות שהוא כגנד דוד המלך.
האם כל הנ”ל נכון, והאם אפשר להרב להוסיף כאן כללים או פרטים חשובים שצריך לידע בסוגיא הזו? וכמובן שזה סוגיא מאד מאד מרחיבה, ואם אין הרב יכול לכתוב את לי כל עיקרי הדברים בענין הזו, אם אפשר להרב לכתוב לי המראה מקומות שאני צריך לראות כדי לקבל את הידיעה ההיקפי של סוגיא זו. (האם מספיק ללמוד רק את שער הגלגולים של האריז”ל)?
ובנוסף לכך, ראיתי תשובת הרב (בנושא תפילה בקברי צדיקים) שהרב אמר שיש נשמות שששורן במקום, יש ששורשן בזמן, ויש ששורשן בנפש. ובקרוב אמר הרב (בהעלון על פ’ שמיני) שיש ששרשו בכללות ויש ששורשו בפרטות. זה דבר שמרכיב עוד את סוגית שורשי הנשמות. האם הרב יכול להאריך קצת יותר באלו הגדרות, ומה המראה המקומות למושגים אלה?

תשובה:

יש לעיין אף בספרי שורשי הנשמות של הרמ”ע מפאנו.

ולשום סדר מומלץ ללמוד ספר שורשי הנשמות שליקט בספר תורת נתן.

וכן בפירוש בני אהרן לשער הגלגולים.

החלוקה של עש”ן כמעט לא נתבארה בדברי רבותינו ביחס לנפש, וזהו בחינת עש”ן דנפש.