האם אנו נמצאים בבירור האחרון? [#7088]

שאלה:

הבנתי מתוך דברי מו”ר הרב שליט”א מכמה דרשות ושו”ת של הרב בנושא התקופה הזו שאנו נמצאים בו, כמה וכמה דברים, וזהו הסיכום של היסודות שעשיתי מתוך מה שהבנתי בדברי הרב.

(א) בזמנים אלה (בשנים האחרונות ובכ”ש עכשיו) אנו נמצאים בזמן ה”בירור האחרון” של “מי לה’ אלי”, וכל א’ א’ צריך לבחור לאיזה מקום הוא שייך, להרבש”ע וכלל ישראל ודרך התורה, או להסטרא אחרא ח”ו, של השפעות הגויים, ונוחיות, ותאוות, וכו’.

(ב) האינטרנט הוא התוקף של טומאת הערב רב, וא”כ עכשיו שיש יותר השתמשות באינטרנט זהו התגברות של הערב רב, ועכשיו שאפי’ אברכי כולל היו צריכים להכניס אינטרנט לביתם מחמת פרנסה, זהו הצלחת הסטרא אחרא ע”י המגיפת קורונה, לקרב את הבני תורה להיתר זו.

(ג) וא”כ נמצא שהבירור האחרון הוא, אם האדם בוחר בדרך יהודי או בדרך של הערב רב, וא”כ ע”י הבירור האחרון מתברר מי הם שייכים לנשמות ישראל ומי הם שייכים (או עכ”פ נופלים) להערב רב.

(ד) אלו שלא עומדים בנסיון עם האינטרנט עכשיו הם אלו שנופלים אל חלק הערב רב, ואם לא עשו תשובה (דהיינו אם לא מוסרים את נפשם לא להחזיק האינטרנט מביתם) אז מתברר ע”י בירור האחרון הזו שהם נופלים לחלק בערב רב (ולא ח”ו שהם מערב ממש, רק שנופלים עד שער הנו”ן דהערב רב (ה) ואלו שנופלים בנסיון הזה, אם לא עשו תשובה, נעשים “אפר תחת רגלי הצדיקים” לעת”ל. ואלו שמוסרים נפשם לא להחזיק אינטרנט בביתם אפי’ אם לא תהיה להם פרנסה, הם בוחרים בהאמת והם תהיו הצדיקים מכלל ישראל. (ו) ואלו שנופלים רח”ל ע”י הנסיון הזו להכניס אינטרנט בביתם (ובפרט עכשיו שנסיון זו שייך להבני תורה ואברכי כולל שצריכים אינטרנט בביתם להאשה לעבוד בבית ע”י מחשב עם אתרים הנצרכים לפרנסתם), הם ר”ל נופלים אל החיבור לשער הנו”ן דטומאה של האינטרנט, טומאת הערב רב, שאין חזרה ממנו רח”ל, ואלו שנופלים שם נפלו לחלק הערב רב ואינם זוכים להגאולה ח”ו ר”ל.

שאלה א- האם כל הנ”ל נכון?

שאלה ב- וא”כ האם אלו שלא עומדים בנסיון נופלים אל חלק הערב רב ח”ו ואז אין להם תיקון ח”ו ואינם זוכים להגאולה ח”ו? ולהבהיר יותר את השאלה, אברך אחד אמר לי: “מה כ”כ גרוע להיות אפר תחת רגלי הצדיקים…?” וא”כ לכאורה יש קצת “תיקון” ו”תקוה” לאלו שלא עומדים בהנסיון הזה…? ובעוד, הלא כתוב שכל האובדים והנדחים בכלל ישראל זוכים לגאולה, וא”כ לכאורה גם אלו שנופלים אל טומאת האינטרנט יכולים לראות הגאולה…?

שאלה ג – שאלה יותר עמוקה דראיתי את מה שהרב אמר בספר בלבבי על ימים נוראים שאפי’ שבער הנו”ן שאין תיקון ולא שייך תשובה, מ”מ מצד שער הנו”ן דקדושה יש תשובה גם משער הנו”ן דטומאה, וא”כ אני שואל, מה כל הרעש עם שער הנו”ן דטומאה אם בסוף תהיה תיקון לכל נשמות ישראל ע”י גילוי שער הנו”ן דקדושה שיהא במהרה בימינו? (אם לא שנאמר משום דלמעשה צריכים לעשות את רצון ה’ ולפרוש משער הנו”ן דטומאה ככל היותר, שזהו חובתינו וזהו עבודתינו ומה שה’ רוצה מאיתנו…)

תודה רבה להרב בכל מכל כל,

 

תשובה:

א. ע”י מסירות נפש אפשר לצאת משם.

ב. טענה מעין זו כתובה כבר במסילת ישרים בתחילתו על פחותי הדעת שאומרים שסגי להם במקום נמוך ומדרגה נמוכה בעוה”ב, ושם השיב לטענתם, עיי”ש.

ג. אפשר לפרוש ע”י מסירות נפש כנ”ל, וזהו תיקונים, כי שער הנו”ן של קדושה הוא אור של מסירות נפש.