האם מהלך הרב תואמת גם לבני אמריקא [#7094]

שאלה:

שאלה כללית בכל מהלך העמוק והפנימי והאמיתי, של הרב.

השאלה הזה חוזר כמעט בכל פעם כשאני אומר דברי הרב לאחרים כאן באמריקא, כשאני רוצה להנות אחרים מתורתו של הרב ולהאיר להם קצת אור, וגם ממה שאחרים מבני אמריקא אומרים לי לאחר שקוראים בהספרים או כששומעים דברי הרב בהשיעורים. (ולא כל אחד אומר זאת, רק שיש הרבה בנ”א אומרים זאת לי, ויש להם את הקושי דלהלן שאני מבאר). והוא, שכיון שהרב חי בארץ ישראל והרב מדבר בהשיעורים ליושבי ארץ ישראל (ובפרט השיעורים שנאמרו לבני עלייה), האם כל המהלך העמוק והפנימית של הרב בשיעוריו תואמים רק ליושבי ארץ ישראל, שבדרך כלל השומעים שם הם יותר חזקים בנפשם, יותר תמימים, ויותר אמיתיים? ומשום ש”אמת מארץ תצמח”, שהרב מדבר ממקום מאד אמיתי של תורת אמת, מהלך “אמת אמיתה”, שהוא יותר תואמת לבני ארץ ישראל ובפרט לבני עלייה (ובפרט הספרדיים, שבדרך כלל הם יותר תמימים)?

ויש נפקא מינה גדולה בזה, לבני אמריקא שקוראים בספרי הרב (ויש מהן ששומעים להדרשות אבל מסתמא הם רק יחידים, אלא לא ביררתי), שיש להם קושיים בהרבה דברים שהרב אמר, וקשה להם לקבל, ועל אף שהרבה פעמים הם חשים מאד שהרב אומר האמת, אבל בני חו”ל ובפרט אמריקאים לא מורגלים בכלל למושגים כאלו ובפרט לבקש אמת כל כך, ובודאי יש כאן הרבה ביקוש לאמת אבל נראה כאן שביקוש כאן בחו”ל הוא באופן אמת חלקית אבל לא אמת אמיתה (והראי’ לכך, דאם בנ”א כאן היו מבקשים אמת לאמיתה, אז היו באים לדור בא”י וכמו שהרב תמיד אמר לבני אמריקא), וא”כ הרבה הבני אמריקא כשקוראים דברי הרב אינם מסוגלים כלל לקבל את מה שהרב אמר וכ”ש לשנות את דרכם ואת מהלכי החשיבה שלהם.

ובאמת מטפל יהודי יר”ש אחד אמר לי, שהרב התגדל בא”י והרב אמר כל דבריו ליושבי א”י ולבני עלייה וא”כ הוא סובר שכל המהלך של הרב אינו תואמת לאמריקאים, ושהאמריקאיים צריכים דרך מאד שונה, דרך של דגש על הנקודות הטובות שלהם, דרך של “חיזוק” ולא “תביעה”, דרך שמדגיש רק לשמוח בחלקם בעבודת ה’, ולא לדרוש מעצמם הרבה מדרגת והרבה עליייה עמוקה כ”כ כמו שהרב מתאר, ומשום שהבני אמריקא מתגדלים בסביבה של טומאה גדולה כ”כ של הגויים וכמעט לא שייך להם להגיע לגדלות באותו רמה של בני ארץ ישראל.

א”כ, זהו השאלה: האם המהלך הפנימי והעמוקה בהשיעורים והספרים של הרב הם שייכים בעיקר ליושבי א”י ולא לבני אמריקא? אני אתן דוגמא להבהיר את השאלה. ראיתי כאן שרבים מבני אמריקא, אפי’ אצל אלו שמאד שקועים בהבלי עוה”ז, שדרגתם ברוחניות הוא ברמה מאד נמוכה, ויש להם כל המכשירים וכלים המשחיתים ואינם מסוגלים לפרוש עצמם מהן, (אבל ברוך השם, לעולם הקדושת היהודי זועקת מתוך תוכם, והם רוצים רוחניות ובפרט בעניני אמונה והשגחה פרטית ובענין סיפוק ושמחת הנפש), ואע”פ שהם שקועים בהטומאה של מדיה ואינטרנט, מ”מ הם אוהבים לשמוע שיחות (במכשיר חכם שלהן או בהאינטרנט…זהו המציאות הכואבת ששולט כאן) מהרה”צ ר’ מייליך בידרמן שליט”א, מלעלוב, שיש לו דרך מאד חיובית לכל סוג יהודי בכל מדריגה שיהא, וראיתי כאן שהרבה בני עלייה לומדים הדרך של ר’ אביגדור מיללער, וגם הספרים של ר’ שמשון פינקוס הם מצויים מאד אצל בני עלייה, אבל עכ”פ הכל אוהבים לשמוע לר’ מייליך בידרמן, וזה אומרת הרבה על כל המציאות של בני אמריקא, שהם נצרכים מאד לדרך חיובית מאד שאינו מדגיש חסרונותיהם, דרך שנותן להם “הרגשה טובה לעצמם”, דרך מאד פשוטה של “חיזוק” ולא דרך עמוקה של תביעה נפשית….זה מה שהבני אמריקא רוצים לשמוע. (ועל אף שהאדמו”ר מלעלוב ג”כ תובע ואומר מוסר, מ”מ הוא עושה זאת בדרך כלל באופן של בדיחות וסיפורים שהאנשים אוהבים מאד לשמוע.)

(ואם אפשר לומר עוד, האם האפשר לומר דכל המהלך של הרב לכאורה תואמת בעיקר לבני עלייה שם ממש יחידים בדור, שיש להם יסוד אש חזק של עלייה תמידית ותביעה תמידית מעצמם? (אמנם לכאורה כל אדם יכול להנות מדברי הרב עכ”פ בעניני חכמת הנפש אפי’ אם אינם יכולים לקבל את דברי הרב בעניני עבודת ה’ פנימית.)

יישר כחך להרב על כל הקדושה והטהרה וכל אורו של משיח שהרב מאיר עלינו! יזכה הרב וכולנו לגאולה השלימה בקרוב! בתודה, תלמידיך

 

תשובה:

גם בארץ ישראל רובם לא מחפשים דרך זו…

לעולם אין דרך אחת לכולם, וזו רק אחת מן הדרכים. וכל אחד עליו לחפש את דרכו המתאימה לו.

אצל בני חו”ל, פעמים רבות אין זה “דרך”, אלא פשרנות ורצון גם לעולם הבא וגם לעולם הזה יחד. ואין כזו דרך…

דרכינו אינה “תביעה”, אלא בירור מדויק, והבירור המדויק תובע מצד עצמו..