הגדרה [#8911]

שאלה:

למה בני ישראל הגדירו את גלית בשם איש הלוא הוא חרף את ישראל?
שאלה שניה לכבוד הרב האם יש איזה קשר בן יונה הנביא ואליהו הנביא כי שניהם רצו לשים קץ לחייהם. תודה

תשובה:

א. שם איש נאמר אף לבהמה, כמ”ש (בראשית, ז, כ) מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו וגו’.

וכן נאמר באדם שאינו כשורה כגון (בראשית, יא, ג) ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים וגו’.

וכן בעשו נאמר (שם, כה, כז) עשו איש ציד ידע ציד איש שדה. ועל אנשיו נאמר (שם, לב, ז) וארבע מאות איש עמו. ועל שרו של עשו כתיב (שם, שם, כה) ויאבק איש עמו עד עלות השחר.

וכן כתיב (שם, לט, א) שר הטבחים איש מצרי. ועוד רבות.

ב. אמרו במדרש (ב”ר, נג, ב) שאליהו החיה את בן האלמנה הוא יונה. שכיוון שמת יונה פעם אחת, לכך קרוב לרצות יותר למות, ונקרא בן אמתי, ע”ש אליהו שכתיב ביה ודבר ה’ פיך אמת. עיין זוה”ק (ח”ב, קצז, ע”א).

ואמרו (ויק”ר, טו, א) אמר רב הונא, בשלשה מקומות יצתה רוח שלא במשקל וכבר היה לה להחריב את העולם (שהוא שורש מיתה) ואלו הן, אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד בימי אליהו, וכו’, היא אותה של יונה היא אותה של אליהו. ועיין ספר יחוסים (מאמר שישי) שי”א שאליהו הוא יונה עצמו. ובזוה”ק (ח”ב, קצז, ע”א) מי עלה שמים, דא אליהו, וירד, דא יונה דנחת ליה נונא גו תהומי לעמקי ימא, יונה מחילא דאליהו קאתי, אליהו סליק יונה נחית, דא שאיל נפשיה למות ודא שאיל נפשיה למות.

ועיין זהר חדש (פד, ע”ב). ועיין מגלה עמוקות (ואתחנן, אופן קי”א, ואופן רי”ד, ואופן רנ”ב). ושער הגלגולים (הקדמה לב, והקדמה לו). ולשם ספר הדע”ה (ח”ב, ענף י”ב, סימן יג), עיי”ש בהרחבה.

וכבר רמזו על יונה בנח ששלח יונה שרמוז שם אליהו, “יבשת” המים, אותיות תשב”י. עיין ב”ר (לג, ו). עיין צרור המור (בראשית, ח, ז).