הוצאות הבית [#5565]

שאלה:

לכבוד מוהר”ר שליט”א, נפשינו בשאלתנו, ונודה אם יאות להאיר עיננו.

רבים תמהים על ההנהגה הרווחת אצל חלקים נרחבים בציבור בני התורה, אשר דרכם לחיות בחשבון ברוב הוצאות הבית, ולכלכל דרכם בהתאם להכנסותיהם, בשונה לחלוטין מהציבור שאינם בני תורה, ואילו בענין נישואי הילדים המציאות היא בהיפך, שמתחייבים למעלה מיכולתם ללא יחס כלל להכנסות, הן להוצאות החתונה והן לרכישת דירה, מה שכמעט לא מצוי בציבור הכללי. ואמנם שמענו מרבים שתולים בטחונם בהשי”ת שימציא להם צרכיהם באשר הוא חיי נפש בציבור שלנו שבלתי זה כמעט שא”א להשיא בתו לת”ח, אלא שא”כ קשה מדוע לא נרחיב את הבטחון הנפלא הזה גם לשאר תחומי החיים, באופן שכלל תהלוכות החיים יהיו מתוך הרחבה ולא בצמצום. נודה לרב שליט”א אם יוכל לעשות לנו סדר בדברים.

בברכה מרובה וכט”ס.

תשובה:

אמרו חז”ל (סוטה ב ע”א) קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, וכן מזונתיו של אדם (פסחים קיח ע”א). וכאשר נעשה זיווג, מאיר אור מעין קרי”ס, ומשם גופא נמשך פרנסה. ומשם שורש הבטחון דוקא בענין זה.

ועל מנת שיבוא השפע כראוי, יש לדבוק במדרגת קרי”ס שמשם יבוא השפע.

ומהות מדרגת קרי”ס, אמרו בזוה”ק (בשלח נ”ב ע”ב) ובגין כך קשיא קמי קב”ה כלא כקרי”ס, וכו’, מ”ט, בגין דקרי”ס “בעתיקא תליא”. ואמרו (שם, תרומה קע ע”א) ה’ רועי, תנינן דקשין מזונותיו דבר נש קמי קב”ה כקרי”ס, וכו’, בגין דקב”ה כל עובדוי בדינא וקשוט וכו’ איהו דן בני נשא וחמי בני נשא כמה חייבין וכמה חטאין קמיה, כדין קשה בעינוי למיהב לון מזונא בכל זמנא.

ובפשוטו התיקון לחזור בתשובה, ועי”ז מסולק מן החטא, ואין קושי. אולם בעומק יותר, “לית שמאלא בהאי עתיקא”, ועליו לדבוק כולו במידת הימין – חסד, ואז זוכה כולו לשפע וברכה. או לפחות לדבוק בקו האמצע המחברם, כמ”ש (שם, עקב רעג ע”א) ורזא דמילה, בגין דהא אוקמוה שלחן בצפון וכו’ פתורא אדני משמאלא, וצריך לחברא לון, דבגין בפתורא משמאלא, אוקמוה רבנן דמתניתין.

ויש תיקון בהתפשטות, הארת חיבור חסדים עם הדין, ובזה נמתקין.

ועיי”ש, כי תצא רע”ח ע”ב. ושם בתיקונים, תיקון כ”א, נט ע”א. ותיקון ס”ט, ק”א ע”ב. וזוהר חדש, רות, מ”ו ע”א. ורקאנטי, לך לך, פי”ז פ”א. ועקב, פ”ח פ”י. ואלשיך, ואתחנן, פ”ו, ד”ה כי ישאלך. ונועם אלימלך, דברים, ד”ה ונחזור לענין. ובאר מים חיים, בשלח, י”ד כ”ח. וליקוטי מוהר”ן, תורה ט’ ב’. ופרי צדיק לחנוכה, אות ג’. וקדושת השבת, מאמר ז’.