האם ניתן לבטל ע”י תפלה מה שנגזר עליו בר”ה [#3969]

שאלה:

בשביל מה מתפללים כל השנה אם כבר הכל נגזר בר”ה, ונחתם ביו”כ?

כשאני מתפללת עכשיו, אני אומרת לעצמי: בשביל מה זה יעזור? הרי הכל כבר נגזר עלי, אז שום דבר לא ישתנה, ולו הקטן ביותר.

תשובה:

אמרו בגמ’ ר”ה (טז,א) שאדם נידון בר”ה, ולשיטה אחת נידון בכל יום, ויתר על כן לרגעים תבחננו.

והיינו שאף שנגזר בר”ה מ”מ יכול לעכב החטא, כמ”ש אצל יעקב אבינו[1], שח”ו לא יקבל את מה שראוי לו.

ולהיפך אם נגזר לרעה ח”ו, תפלה בציבור יכול לקרוע רוע הגזירה כמ”ש בגמ’ שם.

וכן תפלה של יחיד מתוך תשובה שלמה מאירה אור של יוה”כ, ובפרט תפלה עם דמעות, ובכוחה לקרוע גזר דין לרעה. ובפרט תפלה בעת רצון. ולכך תפילותינו מועילות הן לבטל רוע הגזירה והן לזכות לקבל חלקנו בשלמות.

ויתר על כן, אם קרוב לקב”ה בתמים, יכול לקבל בתפלתו אף מה שלא נגזר עליו בר”ה כי הוא למעלה מן הזמן.

[1] ברכות ד, א – ויירא יעקב מאד (בראשית לב, ח), אמר שמא יגרום החטא.