והלכת בדרכיו [#8217]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א, כתוב בספר “הכרת הנפש” (בעמוד כו’ וגם כן בעמוד לה’) ” כמו שחיבר הקב”ה את נפשו של האדם עם גופו, ואיחד אותם ליחידה אחת, כך על האדם לחבר את שני חלקי העבודה, ולאחד אותם ליחידה אחת – מעשים גשמיים יחד עם כוחות נפשיים” (עמוד כו’) “וכפי שהקב”ה, כביכול, “איסתכל באורייתא וברא עלמא”, כך גם על האדם להסתכל בתורה על מנת להכיר את עצמו, ולבנות את עולמו הפנימי.” (עמוד לה’) האם כל פעם שהרב מדמה מהנהגת ה’ למעשה או לפעולה נפשית שמוטל עלינו לעשות, א. האם המעשה או פעולה ההוא בגדר המצווה מדאורייתא של “והלכתה בדרכיו” ואם ראוי לכווין לכך בעשיית המעשה או בפועלה הזאת?ועוד כמדומני שהרב אמר בשם הבעל שם הק’ זצ”ל שסוד כל התורה כל התורה כולה הוא ”התדמות אדם לקונו”  וכמובן זה כולל את התרי”ג מצוות ולכאורה גם כן המצוות מדרבנן (ב. האם זה נכון?) כמו כן מובא בגמרא הק’ במסכת ברכות דף ו’ עמו’ א’ שכביכול הקב”ה מניח תפילין ובדף ז’ עמו’ א’ שהקב”ה מתפלל( כתוב בבלבבי משכן אבנה, שתפילה כנגד כל התריג מצוות (ג. מה המקור לכך?). וידוע אם אני לא טועה שהקבה מקיים את כל המצוות, (ד. ומה המקור לזה?)פשוט וברור שאין מי שמצווה את הקב”ה לקיים את המצוות כלשון ציווי, אלא לכאורה הפשט הפשוט כדברי הזוהר הק’ שמצווה מלש’ צוותא חיבור, והמצוות שהק’ מקיים הם לכאורה הם הנהגותיו ואופני חיבור שהוא מתחבר ומיטיב עם בריותיו( ה. האם זה נכון?)ויוצא מכל הנ”ל שלכאורה כל מצווה ומצווה ג”כ כולל את המצווה של “והלכת בדרכיו” וכל שכן אם הוא מכוון שעשיית המצווה תגרום השפעה טובה בעליונים ובתחתונים, ובפרט לכלל ישראל.(ו. האם זה נכון?).וגם יוצא שכל מצוה כלולה מכמה מצוות כנ”ל, לפעמים יכול להיות שמעשה אחד או פעולה נפשית אחת כלולה בה הרבה מצוות, לדוג’ בעלמא, שבנ”א חושב מחשבה טובה על מישהוא אחר, ומעורר את אהבתו אליו באופן שהשני ירגיש את זה.  הוא מקיים את ואהבת לרעך כמוך, חסד, וגם זה עוזר לשני להוציא את כוחותיו מהכח אל הפועל, ויכול להיות באותה מחשבה הוא מעורר רחמים על הבנ”א וגם מקיים כמה אופנים של “והלכת בדרכיו” ז) ואם הוא ראוי לכוון בכל המצוות כולם שהוא עושה בכל חלקיה שהוא מקיים מצוות “והלכת בדרכיו”? ח) ואם כן מה הדרך שהרב ממליץ להתרגל לכך. וגם אם יש הערות או הוספות למה שנאמר כאן.  תודה רבה רבה.

תשובה:

נכון מאוד. כל עבודת ה”אדם” התדמות לקונו, כמו שהאריך בתומר דבורה. אולם לא רק בי”ג מדות, אלא בכללות.

כי הקב”ה נגלה בתורה שהיא בצורת תרי”ג פרצוף שלם של צורת אדם. תורה ואדם צורה אחת. ולכך בעומק כל המדות הם בגדר והלכת בדרכיו, כדבריך.

ובכללות תורה מצידו כוללת הכל ותפלה מצידו& כוללת הכל. ובפרטות כל חלקי עבודת האדם כוללים כל ופרט ופרט.