יהודי לעומת גוי [#3947]

שאלה:

אני מצטער על השאלות הרבות אבל זה שאלות שכבר המון זמן אני מחפש להם תשובה ולא מצאתי מי שיענה לי עליהם אני אשמח אם הרב יוכל לענות לי עליהם, תודה רבה.
אני רוצה להבין בעומק מה זה בעצם יהודי, מה הכוונה שאנו אומרים בכל יום שלא עשני גוי, כביכול איך ולמה אני יהודי איך זה התחיל שיש יהודי ויש גוי הרי בבריאת העולם היו כולם אותו הדבר ולא היה דבר כזה שנקרא יהודי ואז היה את אברהם שה’ בחר בו ובזרעו שהם יהיו העם הנבחר מה הכוונה בזה בעומק הרי אנו יודעים שלא הגוף זה האדם אלא הנשמה, אז בעצם בכל “הגופים” שיצאו מיעקב אבינו ירדו נשמות והם הנקראים עם ישראל-יהודים מה זה אותם נשמות אלו ? האם כבר בבריאת העולם היה נשמות של יהודים ושל גוים?
בעצם הרי כל המושג של עם ישראל זה נהיה רק בגלל שהיה את חטא אדם הראשון ואז גם לאחר החטא עדיין בני האדם לא תיקנו אותו ואז לאחר 2000 שנה הגיע אברהם אבינו והתחיל מהלך של עם נבחר ויש שאר בני אדם למה זה כך נהיה בעצם לא כל כך הבנתי?
מה זה בעצם נשמת אדם הראשון שבה היו כלולות כל הנשמות גם נשמות ישראל וגם נשמות גויים? מה ההבדלים בין הנשמות בין נשמת יהודי לנשמת יהודי אחר ובין יהודי לגוי, חלק נשמות בראש חלק ברגליים הבנתי וכו’ כביכול איך זה היה מה על פי המזל כל אחד נהיה משהו ?(כי לכאורה יוצא שיש נשמות שיכולות להשיג יותר קרבת ה’ וחלק לא?)
מה בעצם היה התכנון כביכול בכל שלב ומה כביכול קרה בפועל ? הרי התורה נבראה לפני בריאת העולם, למי היא הייתה צריכה להנתן בהתחלה? האם לכל בני האדם ? לאדם הראשון? מדוע התורה לא ניתנה לאחר חטא אדם הראשון וה’ חיכה עד למתן תורה לתת אותה לעם ישראל?
ובדך אגה מה הכוונה בזה שהתורה הייתה כתובה לפני בריאת העולם החמשה חומשי תורה? וכיצד היה כתוב האם שמותיו של הקב”ה ? ואז לפי המאורעות שהתרחשו אז ה’ סידר את זה איך זה יהיה כתוב ?
וכן מה הכוונה מה שרש”י אומר שפירוש המילה בראשית זה בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם הרי עם ישראל זה לא היה אמור לכתחילה להיות אלא זה מעין אפשרות ב, שאם האדם לא היה חוטא לא היה מושג כזה “עם ישראל” ? ונראה כאילו כבר זה היה מתוכנן?
ומה מה בעצם תפקידנו של עם ישראל ומה תפקיד הגויים ? הרי יש תיקון עצמי ויש תיקון העולם?
מדוע מגיע לנו לקבל יותר שכר מאשר לגויים ? מה עשה היהודי שהוא זה להקרא בשם “בנים אתם לה’ אלוקיכם”?
אני רוצה להבין יותר בעומק מה הכוונה שאנו אומרים ברוך אתה ה’…אשר בחר בנו מכל העמים וכו’, משמע שכביכול בחר אחרי שנהיינו לעם כלומר יש כמה עמים ואז ה’ מסתכל על כולם ואומר אני בוחר בכם, אבל באמת לכאורה זה לא כך שהרי כבר לאברהם אמר שייבחר בזרעו להיות לו לעם אז זה לא שבחר אותי אלא בחר באברהם או שאולי שבחר את אברהם אז בעצם יודע מי צאצאיו אז בחר גם בי ? אולי זה קשור קצת לשאלות הקודמות שהרי לא בחר בגופים היוצאים מאברהם אלא הנשמות וכו’.. אני קצת סדר בדברים.
ובחזרה להתחלה מה העומק של המשפט “שלא עשני גוי”? כביכול ה’ יכל לעשות אותי לא יהודי ח”ו ובחר לעשות אותי יהודי מי זה בעצם “אני”? האם ה’ ברא מציאות מסוימת ואמר זה יהיה יהודי וזה יהיה גוי?

תשובה:

א. לכל נברא יש שורש ומקור לנשמתו. נשמת ישראל שורשה בקדושה, לעומת נשמת אוה”ע ששורש נשמתם בטומאה, ג’ קליפות הטמאות. ומתחלה כך היה.

ב. מתחלה ג’ קליפות אלו היו חוץ לאדם הראשון, וכאשר אכל מעץ הדעץ שמעורב בו טוב ורע, נכנס רע זה לתוכו, ונעשה תערובת. ובבחירת הקב”ה בישראל ובראשם אברהם אבינו, נעשה הבדלה בין חלקי הטוב לחלקי הרע. ואלו נקראים ישראל ואלו נקראים אוה”ע. אולם כבר בראשית ימות עולם היו נבדלים זה מזה, כמו שנתבאר. ולפיכך נשמות ישראל ששורשם בקדושה קרובים יותר לבורא יתברך, ובפרטות הם במדרגת ראש, ישראל אותיות, לי-ראש. לעומת אוה”ע שהם בבחינת גוף.

ג. אילו לא חטא אדה”ר היתה ניתנת לו התורה בשבת הראשונה, אולם לבסוף עקב חטאו נתנה לעם ישראל בשבת של שבועות. מכאן ואילך יש לאומות חלק בתורה השייך לז’ מצות בני נח, אולם אין להם חלק בכללות התורה, ואילו זכו היו מקבלים חלק זה, כמבואר במסכת ע”ז בתחילתה. עשרים דורות מאדה”ר עד אברהם נעשה בירור חלקי הרע עד שהוברר חלק הטוב, אברהם.

ד. בתחלה קודם שנברא העולם היתה התורה כתובה אש שחורה ע”ג אש לבנה, כל האותיות יחדיו ללא חלוקה לתיבות. כמ”ש הרמב”ן בהקדמתו לתורה. ולפי רצונו לברוא את העולם סידר את תורתו בסדר תיבות אלו, ולפי בחירת בנ”א נסדר הסדר של כל המאורעות שכתובים בתורה.

ה. התכלית מלכתחילה הייתה שאור הראש אור ישראל כנ”ל יהא עיקר, והרע יהא טפל ובטל אליו ומשמש אליו כעבד ושפחה, ועי”ז בטל בו שם רע, כמ”ש אצל אליעזר עבד אברהם, בא ברוך ה’, שנהפך מארור לברוך, ע”י ששמש את אברהם ובטל אליו.

אולם בחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת נכנס הרע אל תוכו ושלט בו, ואין הרע משמש לטוב, ותולדתו אוה”ע ששולטים על ישראל. ולעת”ל יחזור ויתוקן.

ו. בחירת ה’ בישראל היא ללא סיבה, והוא בחר בהם “לברוא” נשמות אלו שיהיו עיקר בריאתו. וזהו שלא עשני גוי, כלומר שמתחלה ברא אותי יהודי.