כושים [#7517]

שאלה:

 

א) שמעתי שיש מדרש (לא ידעתי מקור) שכנען התלונן בפני ה’ למה ה’ קלל אותם להיות כושים, לבשר שחור שהוא מיאוס כ”כ בפני העולם, וה’ ענה לו שהוא נותן לנו שני דברים טובים, כח של שמחה פשוטה בחיים וכח הנגינה ושירה. האם זה אמת?

ב) בכל הדורות הכושים היו עבדים עד שנת 1865 בשנות הגוים. האם הכושים בעצם צריכים להיות עבדים כיון שזה היה הקללה שניתן לכנען אביהם כמו שהובא בחז”ל, או שזה היה רק לבוש וקללה להן אבל בעצם הם אנשים משוחררים?

ג) י”א שבאחרית הימים אנו נמצאים ב”גלות כנען”, הם זהו הכושים, שעכשיו בעולם יש אימה מפניהם?

ד) מה עומק הדבר שמשה נישא “אשה כושית”? וכיון שיש צד תיקון לכל דבר, האם צפורה היה “כושי” דתיקון (עכ”פ להמ”ד שהיה אשה כושית ממש)?

 

תשובה:

א. איני יודע. ועיין בתי מדרשות ח”א, לקוטים ממדרש שוחר טוב כת”י, מזמור ז’. וילק”ש שמואל, ב, כד, חז, קנז.

ב. לבוש.

ג. עיקרו גלות בארץ ישראל, שנקראת ארץ כנען ומתפשטת בכל מקום לכושים בפועל.

ד. משה “עבד” דתיקון עבד ה’. מתקן עבד דקלקול.