לאכול דגים בסעודת פורים [#6026]

שאלה:

בסוף השיעור הנפלא של “ראש חודש מזל 014 אדר – דגים” הרב מבאר שאוכלים דגים בסעודת פורים, משום שסעודת פורים כנגד סעודת הלויתן דלעתיד לבוא. חיפשתי בכל הספרים למצוא מקור לאכילת דגים בסעודת פורים אבל לא מצאתי מקור לזה (רק שאוכלים דגים בחודש אדר משום מזל אדר דגים). האם הרב יכול להביא קצת מראה מקומות למנהג הזו?
תודה רבה להרב, ופורים שמח.

תשובה:

מזל אדר דגים, מאיר בפרטות ביום הפורים. עיין מועד לכל חי, סימן לא.

נודע מדברי הגר”א שיום הכיפורים הוא חציו לה’, ויום הפורים חציו לכם. ומה שאי אפשר לאכול ביום הכיפורים נאכל בפורים. ועוד נודע שביום הכיפורים גופא, אוכל בתשיעי כפלים, מזון הראוי לעשירי. והן ב’ בחינות בחציו לכם של יוה”כ.

וכתב הרמב”ם (פירוש המשניות, יומא, פ”א, מ”ד) לא יאכל ערב יוה”כ דבר מן המאכלים המרבים את הזרע, כדגים, וכו’. ולכך אי אפשר להשלים אכיל תדגים של יוה”כ בערב יוה”כ ונצרך להשלימו בפורים. ויעויין תוספות כתובות ה, ע”א, להיפך. ועיין ב”ח, או”ח, תרח. ובפוסקים שם. ודייקא סיפא של המגילה, תיבת “זרעו” ולכל זרעו. מרבים את הזרע ודו”ק, כדגים שפרים ורבים. וזהו לשון פורים – פרה ורבה.

ועוד. כנגד מ”ש אלהים של אלו ישן הוא (עה”פ ישנו עם). וכנגד כך נגלה עינא פיקחא, עין של דג כנודע. ומטעם כך כתבו (עיין בן איש חי, שנה ראשונה, וילך) לאכול דגים בערב יוה”כ, וה”ה לפורים.