להתפלל להצלת כלל ישראל ממלחמת גוג ומגוג [#6966]

שאלה:

שלום הרב. ראיתי שהובא מהבן איש חי (שנה ראשונה פ’ בשלח) שיש לכוין בברכת את צמח דוד, שמשיח בן יוסף לא יהרג ע”י ארמילוס הרשע.

א. איך זה יסתדר עם הגמ’ בסוכה שמשיח בן יוסף יהרג, ואז יהא הספדים ובכיות גדולות בירושלים על הריגתו?

ב. לפי הבן איש חי הנ”ל מבואר לכאורה שהריגת משיח בן יוסף הוא רק גזירה שיכולים לשנות ע”י תפילה.

האם לפי”ז גם יכולים להתפלל שכלל ישראל ינצלו מכל הצרות של מלחמת גוג ומגוג בסוף האחרית הימים, (שמבואר בכמה מדרשי חז”ל שתהי’ מלחמות גדולות בעולם של האומות על ישראל, ורק הצדיקים הגמורים נשארים, ושהתקופה אז תהיה צרה גדולה לכלל ישראל שלא היה כמוה מימות עולם – רחמנא ליצלן), דלפי הבן איש חי הנ”ל שיכולים אנו להתפלל להצלת משיח בן יוסף מהריגה, האם לפי”ז ג”כ יכולים ע”י תפילה לשנות את כל גזירות אלו וכל התהליך הדברים?

תשובה:

א. כי גזירה לרעה ניתנת לביטול.

ב. אפשר ע”י תפלה לשנות חלקית. אולם אנו כבר בתוך ה”בעתה”. וזמן ”בעתה” הוא זמן ארוך. כמו שפסח שבוע ימים, כן ה”בעתה” הוא זמן נמשך ולא זמן של יום, רגע מסוים בתוכו.

ולפיכך אי אפשר לבטל את תפיסת ה”בעתה” אלא להקל על הצער.