ללמוד ספר לשם [#9185]

שאלה:

א- האם ראוי לכל אדם ללמוד בספר הלשם שבו ואחלמה, והאם יש תנאים לכך?

ב- מה הסדר ללמוד ספר הלשם – חלק הביאורים או ספר הדע”ה?

ג- האם יכול להתחיל ללמוד נסתר עם ספר הלשם, או שצריך תחילה ללמוד ספרים מסוימים כהקדמה לכך?

היום יש פירושים על ספר הלשם, איזה מהם הרב ממליץ ללמוד?

ד- למה אמר החזו”א על הלשם שהוא היה המקובל האחרון?

ה- וכי לאחר מכן לא היו מקובלים בכלל ישראל כמו ר’ אשלג, הבבא סאלי, ר’ שמעון
שאראבי, ר’ יצחק כדורי ועוד וכו’??

תשובה:

א. התנאי, תהליך חיים של ריחוק מן הטומאה וקירבה לקדושה.

ב. ספר הקדמות ושערים תחילה. חלק הדע”ה הוא דרושים ארוכים ולאו כל מוחא סביל דא. לכך מומלץ להתחיל בביאורים ולהשלים החלק המקביל בכל בענין בדע”ה, לפי כוחותיו.

ג. יש להתחיל אוצרות חיים, פתחי שערים, לריא”ח.

אח”כ עץ חיים, עם יפה שעה, שמן ששון, לפחות. ואח”כ לשם חלק הביאורים.

ד. לא ידוע לי.

ה. זהו האחרון בזמן של החזו”א שחידש שיטה בהשם של התפרטות של דרך קדמונינו.
לעומת הרב אשלג שחידש שיטה חדשה ממש. זולת כך אין שיטות אלא מקובלים.