לעזוב אמריקה ולדור בא”י מחמת עקבתא דמשיחא [#7616]

שאלה:

בס”ד

[לעזוב אמריקה ולדור בא”י מחמת עקבתא דמשיחא]

הרב אמר בכמה תשובות (שהודפסו בספר שאל לבי) שראוי מאד עכשיו לדור בא”י, מחמת ה”בת קול” של שנאת הגויים ליהודים בחו”ל, ובקרוב בשו”ת בנושא המדיה ראיתי שהרב אמר לא’ להעביר מאמריקא לדור לא”י אפי’ אם יש בזה ספק שלום בית, פרנסה, וכו’. ברצוני לברר ביותר פרטות את דעת הרב בזה.

(א) הרב אמר בסדרת הריכוז שאין לעשות דברים ושינויים גדולים המזעזעים את הנפש, וא”כ למה זה שונה?

(ב) האם זה נוגע גם למי שאין לו בטחון כ”כ, כלומר שעדיין חש דאגות וספיקות בלבו אם הוא עושה את זה, ואפ”ה הוא צריך לעזוב את כל החיים שלו בחו”ל כדי לדור בא”י?

(ג) האם באמת היהודים במדינת אמירקא (ושאר מקומות בחו”ל) עומדים בסכנה גדולה מחמת שנאת הגויים כאן שמתגברת בשנים האחרונות? (וחישבתי שהסכנה ברוחניות כאן באמריקא היא יותר ומחמת סיבה זה לבד ראוי ליהודי שמבקש אמת לדור בא”י ולא לגור באמריקא, אמנם עכשיו שהאינטרנט וכלי המדיה מצויים בכל מקום בעולם א”כ לכאורה אין נ”מ בין סביבת חו”ל לסביבת א”י היום, מחמת שהטומאה נמצאת בכל העולם ואין מקום מבצר בעולם. וא”כ מ”ש א”י מחו”ל היום, מצד רוחניות? האם כל החילוק הוא רק מצד הסנה הגשמית בלבד?

(ד) שאלה בנוגע להנ”ל במצב הפרטית שלי. אני מוכן מצד עצמי לדור בא”י, כבר הרגשתי שנים רבות שיש כאן רוח שאינה תואמת ליהודים, ואני דואג על חינוך הילדים שלי ורוצה אני לגדל את הילדים שלי בסביבה הראויה ביותר, ואע”פ שאני דר בעיר של לומדי תורה מ”מ בשנים האחרנות אני רואה איך הערבוביא של קדושה וטומאה, רוח התורה עם רוח יותר מודרני, מתרחב יותר ויותר. ובפרט משום שהתקרבתי יותר ויותר אל האמת מתוך שיעורי הרב שליט”א, וא”כ מצד עצמי אני מוכן, אבל אשתי אינה מסוגלת לעשות זה, מחמת שכל המשפחה דרה כאן ואינה יודעת שום אדם בא”י וגם יש לה טבע של עפר שהוא מאד מסודרת ומאד בעלת אחריות, והיא אוהבת המלאכה שלה שיש כאן (היא עובדת במשרד בית יעקב, והסביבה שם היא ב”ה סביבה של קדושה וסביבה של חינוך התורה), אבל לפעמים גם היא אמרה לי שהיא מאד רוצה לדור בא”י בשאיפותיה, רק שאין זה דבר ממשי. האם גם הרב סובר באופן זה שאני צריך לדבר עם האשה ולפתותה שזהו רצון הרבש”ע מאיתנו ושזהו האמת ושצריכים למסור נפש? ויש עוד צד. אני לומד טוב כאן, יש לי חברותות טובות (ועל אף שאני שואף ללמוד בא”י רק מחמת אוירא דארעא מחכימא ומחמת כל מעלת הקדושת א”י, אני חושש שזהו רק בדמיונות שלי, ושמעתי שיש כלל שאם האדם לומד טוב בחו”ל אז אין ללכת ללמוד בא”י, ואין ספק מוציא מידי ודאי). ובאמת יש לי עוד נגיעות, דאני חפץ מאד לדור אצל הרב ולהגיע לשיעורי הרב ולהתקרב יותר אל הרב, דאע”פ שיש לי קשר עם הרב ויש לי הדרכה ב”ה מהרב ע”י השאלות ותשובות, מ”מ קשה הדבר מחמת ריחוק הפיזי, דמסתמא אינו מומלץ לי לחיות במדינה ברחוק הארץ אם הרב שלי גר בא”י….אבל בודאי הוא הרבה והרבה עדיף מכלום. ועכ”פ יש לי נגיעות לדור בא”י, מחמת שאני רוצה לדור קרוב יותר אל הרב ולקבל יותר שייכות באופן אישי, ואם אני מדבר עם אשתי שאנו צריכים לדור בא”י אז אני חושש שזה נובע מנגיעות שלי לטובת הרוחניות שלי ומסתמא היא תחשוש לזה ג”כ שעיקר רצוני לדור בא”י הוא מחמת שאני רוצה להיות יותר אצל הרב שליט”א….) עוד צד שחשוב לציין, שאם אני מעביר את משפחתי לא”י מסתמא יהיו קטטות עם ההורים שלי וא”כ יש בזה גם שאלה של כיבוד ואב ואם. וא”כ מה הרב סובר באופן הנ”ל, האם עדיין אפי’ עם כל צדדים הנ”ל אין לעשות חשבונות ויש להעביר את כל המשפחה מחו”ל לדור בא”י ולסמוך על ה’, כיון שצריכים לשמוע לה”בת קול” בעקבתא דמשיחא?

תודה רבה להרב, מאד, מאד.

 

תשובה:

א. יש לעשות זאת מתוך ישוב דעת שלא יזעזע את הנפש.

ב. או שיבקע לאור של מסירות נפש, או שימתין עד שישג מדרגה זו של בטחון.

ג. עיקר הסכנה רוחנית, ומשתלשל אף לגשמיות. בחיצוניות יש רח”ל טומאה בכל מקום.
אולם בפנימיות קדושת ארץ ישראל עולה על הכל, ארץ אשר עיני ה’ וגו’.

ד. יש לבכות על כך לקב”ה מעומק הלב.