מהו שריפת הנשמות? [#6630]

שאלה:

לכבוד מו”ר הרב שליט”א
הרב אמר בקרוב שכבר נשרפו הרבה נשמות ע”י האינטרנט ר”ל. וכן שמעתי בדרשות אחרות (בסדרת התפילת שמונה עשרה ועוד) שיש שריפת נשמות בכל יום. האם זה נאמר שנאבדו נשמות אלו לגמרי ושאין להם תיקון? (דלכאורה ג”כ מצינו אצל נדב ואביהו ש”נשרפו נשמותיהן” כשמתו על חטאם, ואף שלא ידעתי מהו הכוונה בזה, אי אפשר לומר לכאורה על נדב ואביהו שאין להם חלק בעולם הבא ח”ו או שאין להם קיום ח”ו.) האם באמת יש מושג כזו שהאדם אובד את נשמתו ו”נשרף” נשמתו? מהו הכוונה ש”נשרף” נשמתו? נאבד? נעשה אינו קיים? הלא יש יחידה בנפש אינו מתכלה בעולם. והלא לעולם יש תיקון, ומכ”ש הרבי נחמן שאין יאוש בעולם וכמו שהרב עצמו מסביר בשיעור הראשון של “הדרכה מעשית – עפר מפורט – עצבות”. וכן יש לשאול את השאלה באופן פשוטה יותר, האם אלו שנפלו לטומאה וירידות נוראות ע”י האינטרנט והמכשיר חכם אין להם תקוה כיון שכבר “נשרף” נשמותיהם? הלא האדם לעולם יכול לעשות תשובה…?

תשובה:

שריפה דקלקול הוא בחינת מ”ש בגמ’ ר”ה, שנעשים אפר תחת רגלי הצדיקים. וזהו יחידות של קלקול, פרור. שריפה דתיקון בחינת מיתת נשיקה, התכללות, מיתת נדב ואביהו.

וכל זמן שהאדם חי יכול לשוב והופך מאפר דקלקול לאפר דתיקון בבחינת ואנכי עפר ואפר.