מהי דרך של הרב? [#7617]

שאלה:

שלו’ למו”ר הרב שליט”א.

הרבה והרבה שואלים באופן כללי ובאופן חיצוני “מהי המהלך של הרב” ו”מיהו רבו של הרב”, לא ח”ו לערער על הרב שליט”א, רק שהם רוצים בתמימותם (ומשום שיש תכונה בכל שומרי תו”מ לחשוש על “דבר חדש”, ומשום ש”חדש אסור מן התורה”), לברר מהו השורש של דרך הרב שליט”א והאם דרכו של הרב תואמת לנפשם או לא, ומשום שלא רגילים כלל בהמושגים שהרב דיבר בהן ולא שמעו מהדברים שהרב דיבר בהן, ועל כן אנשים שואלים: מהו המהלך הזה? מהו דרכו של  הרב?

לדוגמא, המהלך של הארבע היסודות, כמעט כל א’ שפגשתי שואל ממני: למה לא שמענו מזה עד עכשיו? למה לא שמענו על זה מהגדולים או הראשי ישיבות? ועל כולנה: “מהיכי תיתי שצריכים לעבוד הדרך כזו, להכיר הנפש שלנו כ”כ? ר’ חיים ויטל? נו, אין זה המסורה שלנו לעבוד במהלך של ר’ חיים ויטל!”

וכן הספר בלבבי משכן אבנה, אנשים שואלים: “למה לא שמענו משום ראש ישיבה או משום גדול שהאדם צריך לחשוב כ”כ על הרבונו של עולם ולחפש דביקות כ”כ ולחפש מדרגות גדולות כ”כ? למה לא מספיק מסילת ישרים, חובות הלבבות ונפש החיים?” ועל סדרת “דע את”, אנשים שואלים: מהיכי תיתי שהאדם צריך לידע כל חלק בנפשו? עצמך, נפשך, מידותיך, הרגשותיך, מחשבותיך, דמיונך, נשמתך, הויתך? והרבה אומרים: “דע את עצמך? דע את נפשך? דע את ש”ס ושולחן ערוך! ודי בכך! למה צריך ללמוד את נפש כ”כ? מהיכי תיתי??”

וכל שאלות אלו אני שומע מליטאים בני הישיבה, הן מת”ח והן מהם שאינם ת”ח. אבל גם מישהו חסיד אמר לי, “אתה לומד ספר בלבבי משכן אבנה? צריך לברר מהו דרכו, דשמעתי שהמחבר שינה את דרכו בעבודת ה’….” כלומר אנשים לא יודעים מהו דרכו הרב. ומוכר ספרים אחד אמר לי, “אנשים לא מבינים מהו הדרך של המחבר ואינם יודעים מה המחבר רוצה מאיתנו – אמונה? ידיעת הנפש? מחשבה? קבלה? דמתחילה הודפסו ספר בלבבי א’ וב’ שהיה ספרים על ענין אמונה, ואח”כ פירושי הרב על ספרי קבלה, ואח”כ הודפסו בלבבי ח”ו עד ח”י שהיו בגדר קבלה…וא”כ נראה שהרב התחיל בדרך מאד פשוטה ואח”כ הרב הלך לקבלה, ושזה מה המחבר רוצה מאיתנו, להכניס עצמנו לקבלה…”

אנשים בכלל לא יודעים מהו דרכו של הרב, מה המהלך כאן. א’ אמר לי שדרך הרב הוא “מהר”ל-דיג” (כלומר דרך המהר”ל) , אבל חישבתי שדרך הרב הוא באמת ביאור של דרך הבעש”ט (הכנעה-הבדלה-המתקה) וג”כ משום שכל דרך הרב הוא בעצם האור של חסידות שהוא מושרש באור הבעש”ט, האם זה נכון? אבל מאידך דרך הרב דומה מאד לר’ דסלר שהיה מכניס אור החסידות אל תוך עולם הישיבות….

בתשובה אחד שהודפס בספר שאל לבי, הרב אמר שדרך הבעש”ט הוא יסוד המים (תענוג ואהבת ה’ הבא ממים שקטים של הנפש), אמנם דרך הרב הוא יותר מבטא יסוד האש (כליון מדרגות קודמות ועלייה מתמדת למדרגות גבוהוה יותר והתבטלות תמידית לאור הא”ס ב”ה והתכללות בו, שכל אלו הם תכונות של אש דקדושה) או יסוד הרוח (ביקוש האמת לאמיתה שהוא תנועה מתמדת) או עפר (בנין עבודה מסדורת). אבל גם חושבני שדרך של הרב שליט”א מאד מאד דומה לדרך של האדמו”ר מסאטמר זצ”ל, שהיה כולו אש דקדושה, ביקוש אמת לאמיתה בלי שום פשרות. אבל מאידך, דרך הרב הוא מאד מסודרת וא”כ נראה יותר שדרך הרב הוא יסוד העפר. וא”כ, אני מסופק מהי דרך העבודה של הרב, מהי עיקר יסודו של נפש הרב ומהי עיקר יסוד של דרך העבודה של הרב? ומהתשובות של הרב בנוגע למדיה נראה שעיקר המהלך של הרב הוא יסוד האש, מסירות נפש, ניתוק מהכל, וזהו מה שהרב אמר לאנשים למעשה בהעבודת ה’ שלהם שהם צריכים למסור נפש ולנתק את עצמם מכל שייכות לכלי המדיה וגם אמר הרב בקרוב לא’ שהוא צריך להעביר עצמו מחו”ל ולדור בא”י, וזהו לכאורה דרך של עבודת ה’  שהוא יסוד האש, מהלך של עבודת ה’ שהוא לכאורה רק לבני עלייה האמיתיים בדורינו שהם ממש יחידים….

וא”כ אני רוצה לידע: מאיזה דרך בעבודה הרב בא ממנו בעיקר? מהמהר”ל? מהבעש”ט? מר’ דסלר? מהסאמטר רב? מרב יורוביץ? הדרך של ר’ יצחק הוטנר? שילוב של כולם?

אדם אחד שואל זה ממני, מהו הדרך של הרב, ואמרתי לו שהרב משלב את כל הדרכים שבכל הספרים יחדיו, ואין כאן דרך מסויימת, אלא דרך שמשלב את כל הדרכים, להראות אנשים איך להתקרב יותר אל הרבש”ע.” והוא הגיב לי: “מהיכי תיתי? מהיכי תיתי להיות שילוב של כל הדרכים? וביותר, איך משלב דרכים שונות אם כל דרך עבודה הוא קו מסוים, ויש כאן מהפך צינורות ובלבול של כל הקווין ביחדיו, שכל קו בעבודה סותרת קו אחרת בעבודה! הקו של עבודה של הליטאים אינו משלב עם הקו של החסידיים, והקו של אדמו”ר זו סותר קו של אדמו”ר אחרת, וכל ספר הוא קו אחרת בעבודה וא”כ איך שייך לשלב כל הספרים יחדיו אם כל קו הוא קו שונה?!”

וחבל וחבל על כל הבלבול הזה שיש לאנשים בדרך הרב השליט”א בעבודה, דאם היו בהירים מהו דרכו של הרב שליט”א ואם היו יודעים יותר מה הרב רוצה מאיתנו, אז היו מכירים את האמת ואז היו רודפים אחר ספרי הרב…וא”כ אם אפשר להרב לפרש מהו דרכו בעבודה, כדי שעכ”פ אלו החפצים ללמוד את ספרי הרב יהיו יותר ברורים בשורש המהלך ואז הם יכולים לבחור אם הדרך תואמת לנפשם או לא.

השאלה הזו אין כ”כ נ”מ אצלי כיון שבלא”ה אני דבק בהרב ובתורתו, ובפרט משום שאני מרגיש האמת בדברי הרב. אבל שמעתי שאלה זו מהרבה אנשים ורוצה אני לדעת מה לענות להם, דאני היה יכול להשפיע עליהן הרבה ולגרום שינוי פנימי בחייהם אם היו רק יודעים מהי שורש דרך הרב ואיך כל דרך הרב אינו סותרת להמסורה בכ”י אלא אדרבה משתלב עם המסורה.

יישר כחך ותודה רבה להרב

החפץ להכלל נשמתי ונשמות אחרים בנשמת הרב ובדברי תורה של הרב, ומשם להתכלל באור א”ס ב”ה,

 

תשובה:

א. ביסודות. הכלי, עפר. האור, אש דרוח.

ב. הדרך, כללות הכל. כנגד כח דקלקול של “ערב רב” שמערב את הכל, מאחדים את הכל. כל אחד לפי כוחו עליו לאחד. ומי שמאחד יותר מכפי כוחו נעשה עירוב ובלבול.

המשך 7723