מקוה בערב יוה”כ [#9242]

שאלה:

בס”ד

שאלה זו היא שאלה קשה לשאול, ובפרט משום שהנושא הוא נושא עדין, אמנם תורה היא וללמוד אני צריך, וגם אני חושש שתשובת הרב לשאלות אלו תהי’ לתועלת עצומה, מחמת שאני מכיר לא מעט בנ”א שסובלים משאלות אלה ואין להם מנוס לנפשם, ואפשר שע”י קצת יותר בהירות בענינים אלה תהי’ להם מרגוע לנפשם וידיעה יותר ברורה ברצון ה’ מאיתנו ובפרט אצל אלו הסובלים מבושה יתירה ובנסיונות עם עניני קדושה.

(א)בענין החיוב לילך למקוה לערב יום כיפור, יש בנ”א (כולל אני) שיש להם בושה לילך למקוה כשיש שם אחרים. האם בערב יוהכ”פ כל אדם בלי יוצא מן הכלל צריך להתגבר על הבושה שלו להיות ערום בפני אחרים ולהכריח עצמו לילך להמקוה, ומחמת גודל הענין וגודל החיוב הזו (או למ”ד שהוא משום קרי, או למ”ד משום הכנה לתשובה ותוספת טהרה)?

(ב)ומהו אם אינו יכול לשמור עיניו במקוה או שיש לו הרהורים שמה, האם ג”כ צריך לילך למקוה בערב יוהכ”פ ולהשתדל להתגבר על יצרו שמה (למרות שהוא מכניס עצמו למקום נסיון ונקרי רשע על עצם ההליכה שמה כיון שהוא יודע בעצמו שקרוב לודאי שיהיו לו הרהורים רעים שמה? או שבערב יוהכ”פ יש להקל בזה מחמת גודל החיוב לילך למקוה בערב יוהכ”פ?

(ג)ואם יש לכל אדם לילך על אף שיש לו את נסיונות הנ”ל, מה יש לו לחשוב כדי להתגבר על הבושה שיש לו?

(ד)וכמו כן אם הוא מחויב לבוא למקוה בערב יוה”כ על אף שאינו שומר עיניו שמה או שיש לו הרהורים על אחרים שמה, מה יש לו לעשות או לחשוב כדי להתגבר על הרהורים אלו (ואפשר ששאלה זו אינו שאלה כלל, דבשעת שיצרו בוערת אז כמעט אינו יכול לחשוב ואין לו יראה, וא”כ לכאורה עבודתו למי שיש לו נסיונות כאלו הוא שלא ילך כלל כשיש שמה אחרים, אמנם השאלה עדיין נוגע באופן שהוא ילך שמה מוקדם כשאין שמה בנ”א ופתאום יבא מישהו שמה ועכשיו יש לו נסיון להסתכל על גופו או להרהר על הגוף של הזולת, אז השאלה הוא מה הוא צריך לעשות כדי לא להכשל בראייה אסורה או בהרהורים רעים.

(ה)והנה לרוב פוסקים אסור לילך למקוה עם חמיו (ויש תשובה של ר’ משה שטרנבוך שאיסור זה רק במקלחת וחדר הלבישה אבל אין איסור להיות עם חמיו בהבור טבילה, משום שאין לחשוש שהוא יבא להרהורי עבירה אם רצונו הוא טהרה), וא”כ מהו באדם שחמיו דר קרובה לו והוא חושש שאפשר שחמיו יהי’ שמה בהמקוה, האם יש לו לבחור מקוה אחרת שבודאי חמיו לא בא שמה?

תודה רבה

תשובה:

א. אם אינו מזיק לו הרבה.

ב. אין לילך.

ג. כנ”ל אות ב’.

ד. כנ”ל.

ה. לכתחילה יעשה כן. אולם כל שאינו רואהו אין לחוש.