מקור למושג התכללות בה’ [#7615]

שאלה:

מהו המקור בחז”ל ובספה”ק להמושג של “התכללות בה'”?

תודה רבה להרב

תשובה:

נציין בס”ד כמה דוגמאות.

התכללות לתתא אחדות ימין ושמאל. עיין עץ חיים (פ”ה, פ”ו). ושער מאמרי רז”ל (מאמר פסיעותיו של אברהם אבינוׂ).

התכללות בסוד אחדות כל כללות חו”ב, עיי”ש (פ”ה, פ”ז).

התכללות תחתון בעליון. עיין שם (שער ט”ז, פ”ה). ושם (שער נ’, דרוש ג’).

התכללות כל הבריאה לקומה אחת. עיין פחד יצחק (שבת, מאמר ה’).

התכללות באור ה’, עיין תניא (פרק מ”א, ופרק מ”ו) וז”ל, ע”י יחוד הנפש והתכללותה באור א”ס ב”ה, הרי היא במעלת ומדרגת קדושת א”ס ב”ה ממש, ואחר שמתייחדת ומתכללת בו ית’, והיו לאחדים ממש. והוא בסוד י”ס הגנוזות במאצילן. ועיין ספר מגן אבות (ואתחנן). ועיין תורה אור (בראשית, וישב, ויחי, תצוה, ליקוטי תורה, דרושים לר”ה, וזאת הברכה. ועיין דרך מצותיך (הוספה למצות טומאת מצורע. ועוד רבות בתורת חב”ד. ועיין אמרי מנחם (חיי שרה, ויקהל, ואתחנן). ועיין זהר חי (בראשית, דף ב’, ע”א. ודף ל”ה, ע”א).