סברת מהרש”ו זצ”ל בנקודים [#9191]

שאלה:

שלום וברכה להרב היקר לליבי!

בלומדי על הסדר שעה”ק עלו מספר תמיהות שלא מצאתי להם ביאור בשאר ספרים (כמובן שמקטנותי ופחיתותי)
1) שער ההקדמות דרוש ה בעולם הנקודים דף כב ע”ג, ז”ל: “והיה ראוי שיהיו כאן ג’ אורות של הבלים כנגד אותם הג’ העליונות שקבלו מן אח”פ למעלה” עכ”ל. שאלתי, מדוע מכריח מהרש”ו שההבלים היוצאים מגוף א”ק יהיו מקבילים לאורות אח”פ?
2) בהמשך אותו עניין וז”ל: “אבל לפי שאור האזן נחסר מן או”א כנז”ל לכן ג”כ נחסר הבל אחד כנגד אור האזן שנחסר ולא יצאו כאן רק ב’ הבלים מהטבור ויסוד כנגד אור החוטם והפה” עכ”ל, והמשך שם מובן שאור היוצא מצפרני א”ק הוא רק רמז כנגד אור האזן.
שאלתי היא, איך הוא משווה את אור הצפרניים שהוא הנמוך ביותר לאור האזן? שהרי הטיבור גבוהה יותר והיה ראוי שהוא יהיה כנגד אור האזן.

תשובה:

א. כי אח”פ שורש לנקודים, שורש להארה שמטבורו של א”ק ולמטה, כמו שהרחיב בפתחי שערים, שכל אח”פ הם שורשים והכנות לאורות תחתונים. ולכך הענפים צריכים להקביל לשורשים.

ב. שורש ציפורנים ביד, שצורת היד פשוטה למעלה גבוה מן הטבור. כי עיקר צורת היד פשוטה לעילא ולא לתתא. ומשם מתהפך היד לתתא, ומשתלשל אף לאצבעות הרגליים.