עבודת השם בזמן הזה [#6616]

שאלה:

רואים שעכשיו “מתירים” לחזור להתפלל במנין וכ”ד. אם משווים את בית הכנסת ובית המידרש לסוכה שיוצאים בגשם, האם צריך להמשיך להתפלל ביחידות כי זה עכשיו ההנהגה של העולם או שצריך לעשות “דחה אותו רבו נכנס דרך החלון” ולעשות מסירות נפש לחזור להיתפלל במינין ולחזור למצב הרגיל ככל האפשר?

תשובה:

כל שיש ישוב דעת ראוי להתפלל במנין. אולם לא לאבד לגמרי את התפלה ביחידות, כמו שנהגו חכמי הדורות, כגון בפניא דמעליא שבתא, וכל זאת על מנת לקבוע את כח היחידות בנפש שמאיר בתוקף רב בעתים אלו שאפילו בגדרי העולם החומרי תובעים הרופאים מבנ”א שלכל אחד יהא ד’ אמות לעצמו. וכל זה נשתלשל מן האור העליון שלכל אדם ד’ אמות קונות לו כי הם מקומו כמ”ש בעל המאור לגבי ד’ אמות ברה”ר בשבת.