עלייה לארץ הקודש וריחוק מן הרשעים [#8530]

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א,

 אנו מנסים בעז”ה לעלות מאמעירקא לארץ הקודש על פי דברי הרב שליט”א על הסכנות לנפש שבחו”ל. אך, אין לנו חינוך מפורטת איך להתייחס לנסיון של נושא הממשלה שבא”י, אלא שבכלליות צריכים
ליבדל מהם לגמרי (כן למדתי מדברי הרב שליט”א וכן מדברי הגרי”א ווינטריוב זצ”ל). שאילותי הם תחילה בכלליות:

 1. האם אסור לקבל מהם שום הנאה בכלל, או שלפעמים אפשר להגדיר שהטוב שמקבלים על ידם איננו משלהם, אלא שהם הקליפה המעכבת
  רוב ההשפעה הראויה לבא, והמקצת שכן מגיע היא רק מה שלא עלתה בידם לעכב ואינה שלהם (וכן משמע בדברי הגרי”א במקום אחד)?
 2. האם ניתן להגדיר לפעמים שיש איזה “מתנה” שלהנאת עצמן הם נותנים, בשביל שזה טוב להמשא ומתן של המדינה או כיוצ”ב, וא”כ
  אי”ז נחשב להתחברות לרשעים ח”ו?
 3. וקצת משלים מעשיים: האם בכלל מותר לעשות “עלייה” ולירשם בכלל תושבי המדינה? לע”ע בלי”ז לא מניחים בכלל ליכנס אפילו,
  גם לא מניחים לעבוד, וכו’.
 4. כאשר עושים “עלייה” הם משלמים לכרטיסים בשביל ליכנס- האם מותר לקבל את זה?
 5. הם גם נותנים הרבה כסף- האם מותר לקבל, (ואם לא, אם יבא לידו ע”כ היש ליתנו לצדקה)?
 6. גם מצד מה שמשלמים לצרכי רפואה, האם מותר ליהנות מכ”ז?
 7. ובענין החינוך, האם מותר לשלוח לבתי ספר שלוקחים מכסף שלהם? והאם מותר ליעשות “מורה” לתינוקות ולקבל כסף מהם?

בודאי לא הקפתי כל השאילות שיוולדו בעז”ה, אבל תקותי לקבל הנחיה כללית מהו הצורה האמיתי להתייחס למצב השורר בא”י בדורנו.

תשובה:

א. ביטוח לאומי וכדו’ שמחולק לכולם בשוה אפשר לקחת.

אולם כל תקציב שיש בו שליטה כל שהיא על הרוחניות יש להתרחק כמה שניתן.

ב. כנ”ל, כל שאינו כרוך בשליטה אפשר לקחת.

ג. זה חלק מהגלות של ארץ ישראל, ועדיף הכא ולהרשם מלהיות בחו”ל.

ד. כן. אם אינו כפוף לשליטה כנ”ל.

ה. כנ”ל.

ו. כן כנ”ל.

ז. עדיף להתרחק כמה שניתן, אולם זהו לא השיקול היחיד, זהו שיקול חשוב, אולם לא היחיד.