על איזה נקודות לעבוד עכשיו [#6560]

שאלה:

לכבוד מו”ר השליט”א.
מאז שהתחיל תקופה זו של קורונה ואני נמצא בהבית ונסגרו כל הישיבות והבתי מדרשות ובתי כנסיות ר”ל, כל אחד מאיתנו רוצה לשמוע חיזוק והדרכה כדי לעבור תקופה הזו כראוי, וכבר שמעתי הרבה והרבה שיחות ע”י הטלפון מכמה וכמה משפיעים טובים בישראל, דברים חוצבים להבות אש, וכל אחד ואחד מהן מעורר נקודות חשובות בעבודה, וכל אחד ואחד מסביר לפי דעתו על מה אנחנו צריכים לתקן. וביותר, שמעתי בשם הגר”ח קניבסקי שליט”א שעכשיו כל אדם צריך לעבוד על מדת הענוה, ומדת הויתור, ושלא לדבר לשון הרע, וללמוד שני הלכות כל יום בהל’ שמירת הלשון. וגם שמעתי מרבו של הרב שליט”א, הגאון ר’ גרשון אידלשטיין שליט”א, שעכשיו עבודת כל יחיד ויחיד הוא למחול כל אחד שנפגע ממנו. וא”כ נתעוררתי לכמה וכמה מידות טובות לעבוד לעליהן וכמה וכמה מידות רעות שצריכים לעקור, אבל איני ידוע במה לרכז את עבודתי. האם עלי לבחור רק לעבוד על הנקודות שאני חש יותר צריך לעבוד עליהן? בודאי שיש לי רצון לעבוד על מדת הויתור ולמחול כל אדם שפגע בי, אבל גם אני חש שזהו מדריגה גדולה שאינו שייך לי עכ”פ עכשיו. וגם משום שלמדתי מהרב שהאדם צריך לעבוד רק על הנקודות הנוגע לעיקר היסוד החלש אצלו מתוך הארבע היסודות. (וההבנה שלי ע”פ דברי הרב הוא, לדוגמא, אדם שהוא בעל גאוה מאד, עיקר עבודתו הוא לעבוד על ענוה, אבל אין עבודתו להיות יותר בעל חסד, דאין זה הבעיא שלו…) כל אדם ואדם צריך לעבוד על יסוד החלשה ביותר אצלו ולרכז את עבודתו שם. וא”כ לכאורה אני צריך לרכז את עבודתי על הנקודות ששייכים לעבודה הפרטית שלי.
וכיון שהגר”ח קניבסקי שליט”א שהוא הגדול הדור אומר לנו שצריך לעבוד על כל אלו דברים, האם אני צריך לעבוד רק על אלו ג’ דברים, כיון שאנו צריך להיות בטל להגדול הדור?
וכן האם אני וכל תלמידי הרב שליט”א (ההולכים בדרך הרב שליט”א ומבטלים את דעתנו לדעת הרב שליט”א) צריך ג”כ לעבוד על מה שהגאון ר’ גרשון אידלשיין שליט”א דיבר (שכל אדם צריך למחול כל אדם עכשיו), כיון שהרב אידלשטין הוא רבו של הרב וא”כ כל תלמידי הרב שליט”א ג”כ צריך לעבוד על העבודה שרבו של הרב מצווה אותנו?

תשובה:

כפי שבורר ישנם ב’ חלקים ביחוד המתגלים בתקופה זו:

  • א- חיבור אמיתי לזולתו, חיבור של חום, היפך של קורונה, קור-ונה. וזהו החלק החיצוני.
  • ב- גילוי העצמיות של כל יחיד – יחידה שבנפש. וזהו החלק הפנימי.

ביחס לחלק החיצוני, ראוי לכל יחיד לפי טבע נפשו וחלקו, למצוא ולו נקודה קטנה אחת שעל ידה הוא יצורף יותר בעומק ובזכות אל זולתו. וכל הנ”ל הם אופנים להוציא נקודה זו לפועל.