פרוד בעצם וג’ עבירות [#7715]

שאלה:

לכבוד מרוינו הרב שליט”א
ראיתי שהרב כתב שבדור זה נתגלה השורש הפנימי של שנאת חינם שהוא פרוד בעצם.
א. האם השורש של פרוד בעצם, הוא קליפת “המן עמלק” שבנפש, שלכאורה עניינה כח הכילוי שבנפש בעצם (המן גימטריא
מכלה).
ב. האם זהו השורש של מה שנתגלה בדור דידן שמבטלים אלו את אלו… .
ג. האם שורש התיקון הוא להפוך את כח הכילוי דתיקון שבנפש על כח הכילוי בקלקול עצמו, וממילא יתבטל מיניה וביה.
ד. עוד נכתב שם שג’ עבירות יונקים משנאת חינם. לפי זה לכאורה שפיכות דמים היא הקליפה הקשה יותר, והנה, הרמח”ל במאמר
החכמה כתב “ואמנם ארבע מדרגות דקליפה יש זו קשה מזו וכו’, וארבע המדרגות נקראות רוח סערה ענן גדול אש מתלקחת
ונוגה” וכו’, ולכאורה ג’ קליפות מקבילים לג’ עבירות רוח סערה – ע”ז, ענן גדול – ג”ע, אש מתלקחת – ש”ד, והמשמעות ברמח”ל
שסדר ההדרגה של הקליפות הם כפי שכתובים, ואם כן או שרוח סערה היא הקשה יותר או שקליפת נוגה היא הקשה, ואולי
באמת שנאת חינם נעוץ בנוגה, ושמא יש בזה בחינות שונות.

תשובה:

א. כן.

ב. כן.

ג. כן. וגם לבנות היפך הכילוי, הויה.

ד. סוד השתלשלות היסודות כמ”ש בספ”י, רוח, מים, אש. וזה הסדר הנ”ל, אולם ישנם סדרים נוספים. וכאן בעוה”ז עיקר הסדר, ארמ”ע, אש למעלה, ולכך שפיכות דמים חמור יותר.

קליפת נגה דקה יותר, ולפיכך בחיצוניות מתוקנת יותר. אולם מאידך דבוקה עם הקדושה ולכך חמורה יותר.