קבלה [#8746]

שאלה:

שלום לרב מה דעת הרב האם הרמב”ם ידע קבלה? תודה רבה

תשובה:

נתבאר בדברי רבותינו. והובא בשאל לבי ח”א [תשע”ח-ט’], שאלה תק”מ.

*************************************

תשובה:

עיין שער הגלגולים (הקדמה לו), אמנם הרמב”ם הוא מן הפאה השמאלית, ולכן לא זכה לידע חכמת הזהר, אבל הרמב”ן ז”ל הוא מן פאה הימנית, ולכך זכה אליה.
אולם יש הסוברים (הרדב”ז ועוד) שבסוף ימיו זכה לחכמה זו. וחלק מרבותינו נהגו לבאר את הרמב”ם באופן של חכמת קבלה, כגון ר’ אברהם אבולעפיה, וכן האדמו”ר הזקן, ועוד. לעומתם הרגצ’ובר הסביר במאות מקומות את גדרי ההלכה לפי שיטתו הפילוסופית של הרמב”ם.
והנה כיון שאמונתינו שהרמב”ם אחד מן קדושי הדורות, וכל דבריו נאמרו ברוח הקדש שחפפה עליו, ולפיכך יש להבין וללמוד את כל דברי הרמב”ם הן בהלבשה שכלית אנושית, והוא אופן של ביאור ע”פ גדרי החכמה הפנימית.
ניתן בס”ד לשמוע את השיעורים על ספר מורה נבוכים, ששם נתבאר פרק פרק היחס בין דברי הרמב”ם לחכמה הפנימית.