רפואה עפ”י הקדמת ספר המידות [#7649]

שאלה:

לרב הגאון שליט”א,

אבקש במחילה אלף פעם מהרב להרחיב ולא לקצר,
מובא בהקדמת ספר המידות מהדורת תקפ”א כך:
כי שמות כל הערים הכתובים שם (בספר יהושע) אצל כל גבול וגבול הם צירופי שמות של כל הרפואות שבעולם איך הם נקראים בכל הלשונות. כי א”י הוא קומה שלימה. וחלוקת א”י הוא כפי קומת האדם. הינו שחלק וגבול זה הוא בחי’ ראש. וחלק וגבול זה הוא בחי’ יד ימין. וכיוצא בזה כל הי”ב גבולים של א”י שנתחלקה לשבטים שכולם הם כפי חלקי קומת האדם כמובא מזה בספרים. ואמר שאצל כל גבול וגבול של א”י כתובים שם הרפואות השייכים לאותו האבר שמכוון כנגד זה הגבול כנ”ל.

כעת באתי לשאול, כיצד נעשה דבר זה בפועל? ע”י אמירת הגבולות ברצף או לפי סדר מסויים או בכלל מספיק לחשבם במחשבה. כמו כן מהו רגל ומהו יד, שהרי א”י אינה בדיוק בצורת אדם, מה המעשה שיש לעשות על מנת להשתמש ברפואה זו שאמר עליה שכל הרפואות בעולם כלולות בה?

אתחנן בפני הרב להרחיב ולהוריד שכל גבוהה לנמוך ודל שכל כמותי לפחות לפתוח פתח כאולם שהרי פתחתי כחודו של מחט.

תשובה:

לצערי אין באפשרותי לעת עתה להאריך, וארחיב מעט.

ארץ ישראל בצורת אדם, בצורת ישראל. כל העולם כולו בצורת אדם, עולם קטן – עולם גדול, כדברי האבות דר”נ. וכן א”י שהיא שורש כל העולם היא בצורת אדם.

וא”י נתחלקה לשבטים. וכל שבט יש את מקומו בצורת אדם, כפי שבואר בספר יצירה פרק ה’, ובמפרשים שם.

ושורש כל חולי לשון חלל, ושורש תיקונו מילוי החלל, בחינת אוירא דא”י מחכים. והיינו שאינו חלל פנוי אלא מלא. ואופן המילוי משתנה בחלק של כל שבט ושבט, לפי מהותו. ולצורך הרפואה נצרך לדבוק במדרגת שבט זה.

ובדקות החולי נובע מהתפשטות יתר בבחינת ותתחלחל המלכה, שפירסה נדה או נצרכה למי רגלים, כמ”ש במגילה. והתיקון – גבולות. וזהו סוד גבולות א”י.