שאלה בענין המחלה הידועה [#5810]

שאלה:

בס”ד

שלו’ למו”ר שליט”א
מה אני יכול לעשות בעבור מי שיש לו מחלה הידועה ר”ל, מלבד תפילה עליהם? עכשיו ל”ע יש לי ג’ קרובי משפחה (מצד אשתי) שיש להם את המחלה הידועה, וב”ה המצב של כולם אינו חמור כ”כ, כבר התחילו להתרפא, עכ”פ לפי מה ששמעתי, אמנם אין זה דבר פשוט, וכל המשפחה דואג מזה. (החולים הם חמותי שתחי’, ואחיו של חמי נ”י, ואחותו של חמי נ”י) ועל כן אני רוצה לדעת מה ה’ רוצה ממני במצב כזה (ולא ידעתי מה ה’ רוצה ממני, ועל כל אני שואל דעת הרב בזה).
כל אחד ואחת מקבל איזה קבלה והשתפרות, כגון להקדים לקבל שבת עשר דקות קודם זמן הרגיל, או לגמור ספר תהילים, וכו’. אינני יודע אם זהו התגובה הנצרכת לזה, כיון שהקב”ה דורש פנימיות ולא חיצונית. אולם אפשר שאני טועה בזה ובודאי הקב”ה רוצה גם שיפורים בחיצונית שלנו, מלבד פנימיות…אני מאד מאד חפץ להדרכת הרב בזה.
ונא להרב שליט”א להתפלל בעבור חמותי מרת לאה רייזל בת אסתר מלכה, והרב חנוך בן פראדל, ומרת רייזל בת פראדל.
יישר כחך להרב ותודה רבה

תשובה:

מחלה זו נקראת בהשגחה “סרטן”, אותיות סטן-ר, סטן-רע. והוא מלשון סריטה. ועיין תנחומא (האזינו, פ”א) אדם וכו’, וגדל בו יצה”ר, ותחלתו חלש כסרטן, ואח”כ כשנתגדל נתגבר כאריה, ואם חוטא נעשה כבתולה, וכו’. ועיין מורה נבוכים (ח”א, פע”ב). ועיין לשון הספורנו ויקרא, יג, ב) שאר מיני הצרעת החזקים שספרו?, שהם סרטן לכל הגוף בכלל. ומצד התיקון איתא (דרוש ושמת אותם לרמח”ל) בתמוז הבא אחריו מכריעים את השטן, וזה סרטן, סר-שטן. ויבואר להלן אי”ה הקלקול ותיקונו.

ועיין כלי יקר (דברים, א, א) בי”ז בתמוז שעשו את העגל בו ביום נזורו? אחור, ופנו אל הש”י עורף ולא פנים [עיין ספר החיים (חלק גאולה וישועה) הפורענויות התחיל בחודש תמוז שמזלו סרטן, וכל העניינים שמתחילין במזל זה מוכנים להשיב אחור ולא פנים] בחודש שמזלו סרטן שדרכו לילך לאחוריו, כך נזורו אחור אחור ואז אבדו ההצלה הבאה מפאת ההשגחה. ועיין ספר יצירה (פ”ה, מ”ח) המליך אות ח’ בראיה? (לשון חטא) וקשר לו כתר, וצירפן זה בזה, וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בנפש, והמססנפ? ויש גורסים רגל שמאל. ויש גורסים יד ימין. ועיין אדרת אליהו (מלכים, א, ז, כה) י”ב מזלות כנגד ז’ כוכבי לכת וכו’. לבנה כנגד סרטן. והבן שכולה מקבלת והמקבל בוש ואין לו פנים. וזהו שורש המחלה, הסתר, חשך, אחור. נסתר ההשגחה. וכמ”ש במלבי”ם (איוב, לח, יט) בעת שהשמש במזל סרטן, ישכון האור בצפון (מלשון צפון ונסתר), והחשך בדרום. ועיין תוי”ט (פסחים, ה, א) שאין צל כל אדם תחתיו אף באמצע היום, אלא להשוכנים בין עגול סרטן לעגול דלי. ועיין פסיקתא רבתי (פרשה כ’) סרטן, מפני שאדם מקמיץ מן החורין ומן הסדקים כסרטן. ועיין סודי רזיא (אות ג’). ואמרו (שם, כז) לא חרב הבית לא בראשון וכו’, ולא ברביעי, וכו’, ביקש להחריבו ברביעי, עמדה זכותו של משה, אמר רבון העולמים, הסרטן הזה אינו חי אלא מן המים (ובדקות, “וחשך על פני תהום”, חשך שבמים), ואזי נמלטתי מן המים. ולכך קרן אור פניו. ולכך עושים “הקרנות”. ולכך הרוצה להינצל ממחלה זו, עליו לדבוק במדת משה שנמלט מן המים. ועיין פירוש המיוחס לרבינו סעדיה גאון (ספ”י, פ”ה) ח’, סרטן, גלות מצרים. סרטן היא חיה גדילה במים, “נוצר לרפואה”, עורו לנוי בשולי בגדי מלכים, וכוי לסרטן לאור”א בלע”ז. מה מעשיו בים, עובר? לשאת במשאות במים? על גבו לשאת סרטנים, ולא נמצא דבר זה לשאר חיה ובהמה.

והבן שהוא שורש החולי, והוא שורש הרפואה, דבר והיפוכו, ששורשם אחד (ועיין רזיאל המלאך, שם מזל סרטן, קהד”ר, קה”ל, פרש”ת, וממנ”י. ודו”ק. עיי”ש בהרחבה, שסרטן אין לו גרון). ועיין פרדס רימונים (שכ”א, פי”ז) סרטן מים, והחונים עליו, עקרב דגים. ועיין מגן אבות לרשב”ץ, פ”ד? המיוחד לתחיית המתים, בצורות סרטנים.

וכנגד י”ב שבטים שבטים שבט דן כנגד סרטן ואבנו תרשיש, כמ”ש בציוני במדבר. ועיין ספר הליקוטים (ויצא, כט) סרטן – מים, בנצח, הגדל במי החסד. ורפואתו נעוצה בהמשכת החסד, ששורשו בחכמה, תורה אור, חכמת אדם תאיר פניו. ועיין אוצר עדן הגנוז (ח”ב, ס”ב) מזל סרטן, ואז השמש בתכלית העלייה. כי תיקון הסרטן ריבוי אור, הקרנות, כנ”ל, וסילוק ההסתר. ועיין רמ”ע מפאנו (מאמר הרקיעים) וכשיגיע השמש לראש סרטן, אז יהיה כדור הארץ מרכז לגופה של חמה, וכו’, וברגע? התקופה של תמוז החמה מאדמת קרני הסרטן. והם “הקרנות”, כנ”ל. ועיין ספר הברית (ח”א, מאמר יד, פ”ח) והסרטן יכול לילך ע”י ג’ קרני הרגשה, עיי”ש. ועיין שבילי אמונה (הנתיב הרביעי, השביל הראשון) וכאשר הבורא ית’ מצייר את העובר ע”י שבעה כוכבי לכת, כן מתקן איבריו ע”י י”ב מזלות, וכו’, סרטן – החזה והריאה והצלעות והטכול?. ודו”ק חזה וריאה, הארה. ועיי”ש בשביל השני. והבן שריבוי הארה יוצר יובש. ותיקונו הארה דתיקון. אור – לחות, מאוזן. ועיין ראב”ד (ספ”י, פ”ה) הסרטן הוא בריאה ממים, ובמים יש רעים וטובים, של שמחה דמעתה מאירה את העינים (אור – לחות, מאוזן), ושל בכיה מכהה את העינים, והסוד והנה שם הנשים מבכות את התמוז. ועיין פרי צדיק (ר”ח תמוז, אות א). ובמחזור לחג הסוכות, תפלת גשם, הלשון הוא, ושמה? חלקם בחיים, כסרטן גדל במים חיים, מים חשופים? ובקו חצוים, הוצא מבית מים חיים.

ולכך התיקון הארת פנים, התבוננות בהשגחה פרטית, עיני ה’ משוטטות בכל, מאירת עינים.

ומלבד כך תיקון המים, תאוה. כמ”ש באגרא דפרקא (אות ריז) לא יאכל דרך רעבתנות, רק כמ”ש חז”ל, כסרטן הגדל בים (בשתי אצבעות, עיי”ש אות רעו). ויש לרמוז בזה, סרט”ן בגימט’ שי”ט (לשון שטות, שורש החטא. ולשון שיט במים, שורש התיקון, ודו”ק) ורמז, סרט”ן הגדל, היינו בהגדיל? והוספת הכולל ויהיה מספרו ש”ך, בי”ם? הוא ב”ן. הנה ש”ך ב”ן מספרו שב”ע, מספר שלום, היינו הוי”ה אלקי”ם במילוי יודי”ן.

ובפרטות על כל אדם לחפש את הנקודה החלשה שבו ולתקנה, הן חיצוניות והן פנימיות.