מבט פנימי על אזהרות ר”י החסיד [#7640]

שאלה:

לכבוד מוהר”ר שליט”א,
קבלנו התשובה בענין צוואת ר”י החסיד, ותכף לנטילה ברכה, עשינו ככל אשר הורנו, ובס”ד מיד ראינו פתח לישועה. כה יתן ה’ וכה יוסיף.
עתה בבחינת נעשה ונשמע, רצינו מאוד לקבל מבט פנימי על אזהרות ר”י החסיד, ושאר אזהרות כיו”ב שנאמרו משום חשש סכנה, מדוע גילו לנו זאת רבותינו ולא הניחו הדבר על מצוות תמים תהיה עם ה”א, ושומר פתאים ה’, באשר כל אלו הם חששות סגוליות, וכגון שלא יהיה שם כלה כשם חמותה ועוד, וכבר כתב רש”י עה”פ תמים תהיה, ‘התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו’.
תודה רבה מאד, וברכה עד בלי די.

[שאלה על תשובה 7365]

תשובה:

במקום ששכח היזקא לא אמרו תמים תהיה ושומר פתאים ה’. אא”כ דשו ביה רבים, כמ”ש בשבת (קכט, ע”ב). וברע”א שם ציין לתה”ד (סימן רי”א).

ועיין ריטב”א (יבמות עב, ע”א), ששפיר עבד שלא לסמוך על שומר פתאים ה’. ועיין בית יוסף (יו”ד, סימן רס”ב). ופר”ח (יו”ד, סימן קטז, ס”ק ט).

ועיין תורת חיים (ע”ז, ל, ע”ב), שהוא ית’ שומר הפתאים דוקא, ולא החכמים, לפי שהחכמים יכולין לשמור את עצמן, וכו’, עיין מהר”ל (סנהדרין, ק, ע”ב) טעם הדבר, ומשני כיוון דדשו ביה רבים שומר פתאים ה’, פירוש, כיוון דרבים הורגלו בו מפני דוחקן וכו’, כמילתא דלא אפשר דמי, ולכך שמירתו ית’ עליהם מפני תיקון העולם. אולם יעויין תה”ד הנ”ל. ויעויין עמק המלך (שער יד, פל”ג). עיי”ש, ודו”ק. ועיין ספר שומר מצוה שכתב להיפך, וז”ל, שאם הפתאים שומר, כ”ש החכמים.

ועיין קובץ שיעורים (כתובות, לט, ע”א), היכא שבידו להזהר אינו בכלל פתאים, ואם לא ישמור את עצמו הוא מתחייב בנפשו, ולא יהא משומר מן השמים.

ועיין בן איש חי (שנה שניה, פנחס) הן אמת תמצא בכמה דברים שומר פתאים ה’, אל יסמוך האדם על הנס, דאם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו.

ועיין פלא יועץ (ערך שמירה) שאם ידוע ההיזק אין אומרים שומר פתאים ה’.

ועיין של”ה (מסכת פסחים, ביאור הגדה, טז) שומר פתאים ה’, וזה לך האות, כי הרבה פעמים שומר.