שאלות עומק בחתך ספר “סדר הדורות” ותורת הלקו”מ [#6766]

שאלה:

שלום לרב היקר שליט”א אשר דבריו מאירים עד השמיים ומעבר.
מספר שאלות לרב בבקשה מספר סדר הדורות ועוד:

1) בספר הדורות איתא מספר פעמים שיש שקיבלו נשמת אדם הראשון כגון מה שכתב באלף הראשון (לקראת סופו): “אוריאל בא בחנוך ודיוקנו בשל אדה”ר וקבל נשמה שפרחה מאדה”ר” עכ”ל
הנשאל הוזא, אם אדה”ר היו כלולות בו כל נשמות ישראל מהו אם כן חלקו הפרטי של אדה”ר? כלומר היש לאדם הראשון כח פרטי לאחר שהוברר שכוחו הוא כללות? ואת”ל שנפל לפרטות מכללות בשל חטאו א”כ עדיין לא נתברר היכן חלקו בקומת הכללות.

2) לאחר שמיעת שיעורים ראשון ושני המופלאים של הרב שליט”א על ליקוטי מוהר”ן נתברר לעומק בצורה נהדרת שם “נחמן” שבתוכו נח וכן תורת ברסלב בסוד נח בסוד תורה א’ שבלקו”מ שהיא יסוד לכל תורת ברסלב. וכן נתבאר איך מהלך “נח” חוזר בכל הבריאה כולה. לפי הגילוי המפעים של הרב בשיעורים אלה, האם זו עומק כוונת המושג: ” נ נח נחמ נחמן מאומן”?

3) מה הסבר הרב על המושג “נ נח נחמ נחמן מאומן” ומה שורשו? האיך הרב מתבונן על עניין פתקא זו? והאם נכון לומר שגם צורת הגילוי שנעשה שם במעשה של רבי ישראל דב אודסער נעשה בסוד נח דהיינו הפתק בחינת חכמה והתענית(יז בתמוז) שפספס בסוד מלכות (שלית לה מגרמא כלום)? ומה משמעות השם בהיותו בחינת ריבוע אחוריים? ולמה אם כן נדבקים בו הרבה חוזרים בתשובה שאין יכולים לחזור בתשובה כסדר הנהוג(בשל תוקף הירידה שהיו בה)אלא רק דרך התדבקות בשם (או בחינה) זו? ועוד מצינו שהחזיר בתשובה ולתורה אף את נשיא המדינה דאז זלמן שז”ר שאף הוציא בעצמו את התכתבויותיו עם רבי ישראל דב אודסער בספר הנקרא אב”י הנחל (ופלא שכל מכתביו שם אין בהם שום הסברים שכליים בענייני אמיתת הבורא כלל וכמו שנהוג בקירוב רחוקים שעושים בזמנים אלה, אלא רק רשם לו ענייני דביקות בצדיק ותו לא ואעפ”כ השיבו בתשובה והיה שז”ר שולח לו צדקה. והנשיא שז”ר קבע לדורות מאמר החיוב בהחזקת לומדי תורה וכתב שהוא חובה ושהוא יסוד האומה היהודית. ומאמר זה שזלמן שז”ר כתב היה מודפס על שטר ה200 ש”ח בעבר אך משום מה החליפו ראשי המדינה את שטר המאתיים לשטר הנוכחי ומחקו את זלמן שז”ר מהשטר ואף את מאמרו בדבר החיוב להחזיק לומדי תורה). ובאמור ולפי הסבר הרב בדבר מהלך “נח”, מי היה חכמה ומי מלכות? שהרי רבי ישראל קיבל צדקה משז”ר וא”כ שז”ר היה חכמה בהיותו משפיע צדקה, אולם בעייני תורה ותשובה רבי ישראל היה חכמה ולימד את שז”ר שהיה בחינת מלכות. מי א”כ החכמה האמתית ומי המלכות האמיתית? (נטייתי לומר ששז”ר הוא המלכות אמיתית בהיותו נשיא, ורבי ישראל חכמה בהיותו שולח דבר תורה, ומה שנתן לו צדקה הוא בגדר מים נוקבין או אפילו בגדר העלאת הבירורים שממנה נתבאר שהמלכות(בהיותו נשיא, אף שהוא תואר דקליפה) בטלה לחכמה דקדושה.

4) בספר הדורות מובא: “אלישע בן שפט בחינת קין, יחזקאל משורש קין”, מה ההבדל בין “שורש” לבין “בחינת”? והאם זו היא ה”בחינה” המופיעה בספרות מוהר”ן?

5) כתוב שמתושלח נולד לחנוך והיה צדיק גמור ושנה תת”ק סדרי משנה, שאלתי אם כן, מה הן אותן משניות ומה היחס אל המשניות שיש לנו כיום?

6) כתוב בספר הדורות בהסבר לגיל המופלג שמוזכר בתורה לדורות ראשונים כך: “יש אומרים שלא היו שנים ארוכים ממש אלא שראש הדור ההוא היה מצווה לדורו דינים ונימוסים כרצונו והיה נמשך מנהג התורה ההוא כל זמן הנזכר בתורה והיה נחשב כאילו חי כל השנים ההם”, האם ניתן להסביר כך את המובן בספרות ברסלב שצדיק הדור ממשיך גם אחרי פטירתו להיות צדיק הדור בשל תורתו ונימוסו שממשיך גם כיום? וא”כ מהו באמת גדר צדיק הדור? ועד מתי נמשכת הארתו?

בתודה וסליחה על הטרחה שגרמתי לרב שליט”א.

תשובה:

א. יסודו כללות שלמה, ונשאר בו כללות חלקית. אולם אין בו תפיסת פרטות, כי נשאר בו הכללות השייכת ל-לאחר החטא.

ב. בסוד מרובע יש לחלק כל שם בלשה”ק בצורה זו. ואין שום חידוש בחלוקה זו.

ג. לא כדאי לעסוק בעניינים אלו. נצרך אדם זך מאוד ומופשט לברר את הניצוצות הנמצאים בתוך הטומאה של ראשי מדינת הערב רב, אף אלו שאינם ערב רב, כי הערב רב אין רשות לבררם. ולכך אין לעסוק בעניינים אלו אלא בתורה ועבודה.