שומר פתאים ה’ [#9575]

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א,
במה שזכינו והאריך לנו הרב בענין שומר פתאים ה’, אשוב לחדד שאלתי אודות
המבט הפנימי על אזהרות ר”י החסיד וכיו”ב, כי אמנם שבמקום שההיזק ידוע אין
אומרים שומרים פתאים ה’, אך תינח בדבר הידוע ומפורסם או שגילו לנו חז”ל,
אבל מה שלא נזכר בדברי חז”ל, למה גילה לנו החסיד בצוואתו מה שאינו ידוע
לכל, כהך דסתימת הפתח או שם כלה כשם חמותה, וכיו”ב, אדרבא, לא יגלה, והנח
להם להם לישראל שיהיו משומרים מאת השי”ת משום דשומר פתאים ה’.
גם עיינתי בדברי הפלא יועץ ערך שמירה שציין לנו הרב, ושם כתב: “וצריך
לזהר בכל הנמצא כתוב בספרים שיש בו משום סכנה… וטוב לגבר שיהא הולך
בתם, ילך בטח, ולא יחפש לידע מה הם הדברים הרעים ומזיקים לגוף, כי שמא לא
יוכל להשמר ויפחד לבבו ויפל ברעה חס ושלום, אבל כיון שלא ידע לא תאנה
אליו רעה, כי שומר פתאים ה’, והבוטח בה’ חסד יסובבנו והוא לא ימנע טוב
להולכים בתמים”, הרי שטוב לנו שלא לידע, והוא מחזק את השאלה דכמו”כ טוב
היה שלא יגלו האחרונים מה שכיסו הראשונים.
ואחתום בבקשת המחילה,
ישא ברכה מאת ה’,

תשובה:

כנודע לחלק משיטות רבותינו, צוואתו רק לזרעו.

ובעומק, כי זה היה חלקו ושורשו. ומי שזה שורשו ראוי לו להיזהר מכך, כי זה שורשו וחלקו.

לדוגמא, מה שכתב האריז”ל שמי ששורשו בקין, יש לו להיזהר לסלק הסכין מן השולחן קודם ברכת המזון, ומי ששורשו בהבל, אין צריך כן.