שורש ההתנגדות למדיה [#6964]

כ"ז אייר התש"פ

שאלה:

הרב מתנגד בתוקף לכל ענין המדיה וכל הכלים והמכשירים האלו למיניהם. האם מצד נגלות התורה ג”כ מחויב האדם להפריש עד קצה האחרון, ולמסור נפש על כך?
לדוגמא, מי שאינו אדם פנימי בכלל, או מי ששורשו בחיצוניות ולא בפנימיות, או ששורש נשמתו מצד נגלות התורה ולא מצד פנימיות התורה, או מי שהוא נמצא במדרגה של עשיי’ דעשיי’, האם אדם כזה ג”כ מחויב עד קצה האחרון ולמסור נפשו עליו?
האם הפשט דמה שהרבה רבנים ופוסקים התירו שימוש עם סינון לצורך פרנסה וכו’ זה מפני שפסקו על פי נגלות התורה?
תודה רבה להרב ויישר כחך מאד להרב

תשובה:

גם מצד נגלות התורה, כל שהיתר זה מחריב את הדור ומורידו פלאים רח”ל לשאול תחתית כפי שרואים בנגלה לעין כל, לא שייך להתיר.

וכן מוריד כמעט כל יחיד, וכיוון שהוא טומאה בעצם לא שייך את ההיתר של ליכא דרכא אחרינא.

אולם לפרוש עד הקצה האחרון ממש כמעט בלתי אפשרי (הנני נזהר בלשוני).