שיטות בדבקות ב – ה [#6924]

שאלה:

שאלה לרב שליט”א:
בספר בלבבי משכן אבנה חלק ה’, תחת כותרת סוד החיים, עמ’ ע”א סעיף כ”ה –
הרב מביא מס’ הגדרות לגבי דבקות ב – ה’:
א. כיצד בכל אחת מהדרכים המצוינות ניתן להגיע לדבקות אמיתית ב – ה’ כפי שמבואר בהמשך ?
ב. האם הרב יכול בבקשה למנות את בתי המדרש שהולכים בכל דרך ?
ג. האם הרב יכול בבקשה לבאר את דרך המהר”ל ?
ד. האם יש דרכים נוספות שרצוי להכיר ? (במידה וכן – סעיפים א’ ו-ב’ שייכים גם לכאן)
יישר כח גדול

תשובה:

א-ב. דבוק בצדיק – ברסלב בפרט, וחסידות בכלל.

ע”י שדבק בו נכלל בו, והצדיק נכלל באלוקות, בבחינת “איש האלקים”.

דבקות בתורה – שיטת הגר”א ותלמידיו, נפש החיים ועוד.

ע”י שדבק בתורה דבק בו ית”ש כי אורייתא וקב”ה חד. ורצונו וחכמתו חד עמו, והם נגלים בתורתו, כמו שהרחיב בנפש החיים.

דבקות במדות – בית מדרשו של ר’ ישראל מסלנט – בעיקר שלילת מדות רעות – מוסר.

וכן חסידות פולין – בעיקר דבקות במידות טובות, אהבה ויראה – חסידות – חסד – אהבה.

ובעומק הנדבק במדות אלו אין זה רק שנדבק במדות טובות, אלא נדבק במדות של הקב”ה. ונקרא דבקות בבורא. בחיצוניות מצד “הוי דומה לו”, והדומה דבק מצד הדמיון. אולם יתר על כך מדות הבורא חקוקים בישראל, וכאשר דבק במידות אלו דבק במידות הבורא החקוקים בתוכו.

ג. דבקות ב”שכל הנבדל”, שהיא חכמת התוה”ק. ויש להתבונן ולהבין שצורת תורתו של המהר”ל לקחת כל מימרא של חז”ל ולהפשיט את הפשטות ולגלות חכמה פנימית הנקראת בלשונו “שכל הנבדל”, כנ”ל. ועי”ז קושר כל מושג תחתון לעליון, וזהו התקשרות עלול בעילתו. דברים אלו עמוקים ועדינים.

ד. בכללות יש י’ ספירות. ובכל ספירה יש בחינת כתר בפרטות, שהיא דבקות בכל מדרגה בפרטות. ולכל ספירה יש ביהמ”ד. ואי”ה עוד חזון למועד.

לסדר י’ ספירות, י’ מיני דבקות, י’ בתי מדרשות שורשיים שנחלקים לעוד ועוד.