תורה ומצוות [#7642]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

באחד השיעורים ששמעתי הרב ציין שהעיקר מה שמחיה את האדם בעולם הבא ונותן לו נצח נצחים זה רק התורה ולא המצוות, והמצוות זה בעולם הזה , לא יודע אם הבנתי נכון או זכרתי נכון , אך זה מה שזכור לי בערך.
ואני קורה עכשיו ספר שנקרא “קיצור תרי”ג מצוות” ושם בהקדמה הוא מביא כמה דברים שנראים חולקים על דברי הרב , כגון: הרב בספרו מביא מהזוהר הקדוש פרשת תרומה קס”ה ע”ב:
… קיום מצות התורה גורם לאדם להשלים רוחו ונשמתו בעולם הזה ובעולם הבא, כל מי שמשתדל ועוסק בתורה הוא משתדל בחיים שזוכה לחיים בעולם הזה ולחיים בעולם הבא…ואם בהשתדלותו בלמוד התורה כך כל שכן מי שעושה מעשה המצוות כי המצוות שאפשר לקים בזמן הזה צריך להשתדל לקימן. כי הוא תקון יותר גדול מעסק התורה. (פירוש מתוק מדבש).
וממשיך הרב ואומר:
אמנם קשה מהירושלמי(פאה א’ א’) “כל מצותיה של תורה, אינן שוות לדבר אחד מן התורה” אך נראה שאין זה סותר, כי הוהר מדבר על המעשה של אותן המצוות, שאפשר לקימן בזמן הזה, כי הם תקון יותר גדול, והענין פשוט וברור, כי רצוי שהאדם יתקן קדם את נפשו הרוחנית, על ידי המצוות שאפשר לקימן בזמן הזה, ועל זה אומר הזר כי הוא תקון יותר גדול מעסק התורה.

בהמשך :
מובא בשם הש”ך : ” ומי הירא וחרד לדבר השם, שלא ירצה לתקן נשמתו בדבר שהוא בנקל בלתי סגופים ותעניתים , וכן כל המצוות שאי אפשר לקימם, אמירתן חשובה ומקבלת לפני המקום, כאלו קימם בכל התקונים. הרי המצוות , הן הן עקר התורה, כפי שפסקה הגמרא (בבא קמא יז עב) “גדול למוד תורה, שהלמוד מביא לידי מעשה”.

וכן :
רבי חיים ויטאל בשערי קדשה:
…ויזדרז לקים כל תרי”ג מצוות כי בקיומם ישלמו תרי”ג איברים וגידים של נפשו השכלית”

מכל הדברים הללו משמע לפי הבנתי המעטה יש לומר בכנות, שעל ידי קיום המצוות אני מושך קדושה על עצמי ודרך הקדושה אני זוכה להידבק בקב”ה ואם אני זוכה לכך אז אני ממשיך את מצבי הרוחני כאן בעולם הבא, משמע שכן יש חיבור נצחי לקב”ה דרך קיום מצוות ולא רק על ידי לימוד תורה .
על ידי קיום מצוות אני משלים את האדם השלם שבי , וזוכה לקום שלם בתחיית המתים שזה אפילו אחרי גן עדן בעולם הבא ואם חסר לי מצוה אחד אז אני חסר לנצח נצחים חס ושלום וזה דווקא נאמר על תריג מצוות ולא על לימוד התורה, או אולי גם לימוד התורה אבל חייבים גם תרייג מצוות במעשה דיבור ומחשבה ואם אני רק מתמקד בלימוד התורה אז לא משנה כמה אני ילמד אם חסר לי מתרייג מצוות בקיומן אז מפסידים נצח נצחים על פי הדברים האמורים לעיל.

אודה לרב שיאיר את עיננו .
ותודה לרב שמשקיע זמן רב לקרוא את כל השאלות שלא פעם מאד ארוכות , לא מובן מאליו בכלל, על השקעת הרב בלענות לעם ישראל. על כל כך הרבה שאלות.

אז השאלה

תשובה:

המצות הם בחינת לבושים – כלים, המשלים את צורת אדם.

אולם ה”חיות” הוא רק ע”י תורה, כמ”ש בסוף כתובות, שעמי הארץ חיים לעת”ל רק בזכות התחברותם לתלמידי חכמים ולא בזכות עסקם במצוות.