בענין ספרי הרמח”ל ויסוד הרוח [#4058]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

א)הרב אמר בתשובה שספרי הרמח”ל מכוון ליסוד הרוח, כיון שכל מהלך הרמח”ל מבאר איך תנועת כל הבריאה מכוון ליחוד ה’, וזהו בחינת יסוד הרוח. אז לפי”ז לכאורה גם ספר מסילת ישרים הוא מכוון ליסוד הרוח. אבל קשה לי, דהא אמר הגר”א שהספר מסילת ישרים הוא עיקר הספר לכל כלל ישראל, אבל לפי מה שהרב מבאר, זה נכון רק לגבי אלו שיש להם יסוד הרוח, אבל מי שחלש ביסוד הרוח שלו אינו יכול לעבוד בדרך זו (עכ”פ בהתחלת דרכו). וא”כ איך אמר הגר”א שהספר זו לכל א’ מישראל, לכאורה ספר המסילת ישרים מתאים רק למי שעיקר יסודו הוא רוח.
ב)וגם קשה לי בכלל איך ספרי הרמח”ל הם כנגד יסוד הרוח. בשלמא ספר דרך ה’ ודעת תבונות, שהם ספרים המבארים איך הכל מגיע ליחוד ה’ (ושזהו תנועת כל הבריאה), אבל ספר מסילת ישרים לכאורה מכוון ליסוד העפר, כיון שהוא סדר של עליי’ שלב על גבי שלב. (ולמרות שהרב מבאר בפירושו על ספר מסילת ישרים ששייך קפיצה ודילוג בדרגות אלו, מ”מ עיקר מהלך הספר מסילת ישרים בנוי על סדר של מדריגות, בנין הקומה שלב ע”ג שלב, שהוא מדת יסוד העפר. אולי לא הבנתי נכון את דברי הרב.

תשובה:

א. קו ימין מים, קו שמאל אש, קו אמצע, רוח. והאמצע מאזן ומחבר את כולם. והבן שהדרך הכללית נמצאת בקו אמצע, והדרכים הפרטיים בצדדים, ימין ושמאל.

ב. זהו יסוד הרוח שמניע תנועה מראשית לאחרית באופן מסודר, והיינו עפר שברוח.