214. מצוה לשמה – גדרה [#4936]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום רב, מהי מצווה לשמה? האם מותר לקיים מצווה כדי לזכות לאור, לאושר ולשמחה של קרבת ה' שנובעים מקיום המצווה, האם מצווה כזו נקראת מצווה לשמה?
תודה רבה.

תשובה:

מותר, אולם זהו בחינת שלא לשמה. וע"ז אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא ללשמה. ויש לידע שכל ב' מדרגות, בערך זה, התחתון נקרא שלא לשמה ביחס לעליון הנקרא לשמה. ולכך גם כוונה זו כדי לזכות לאור וכדו', ביחס ללשמה גמור זהו שלא לשמה. אולם ביחס לכבוד בעוה"ז וכדו' מדרגה זו נקראת לשמה.