339. חיות מאהבה וחיות מתענוג – החילוק ביניהם [#5061]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בדע את נפשך (שיעור ד'), הרב אמר שאהבה היא המקור לחיות האדם. ביסוד המים הרב אמר ש'תענוג' הוא המקור לחיות. מה ההבדל בחיות בין שניהם?

תשובה:

עוה"ז הוא עולם המדות, וראשית המדות חסד. שפנימיותו אהבה, כמ"ש "כי אמרתי עולם חסד יבנה". ולכך עיקר החיות בעוה"ז אהבה.
אולם עוה"ב עיקרו גילוי פנימיות הרצון, תענוג. ומעין כך בשב"ק שהיא מעין עוה"ב, נאמר וקראת לשבת ענג. והרי שבחיצוניות אהבה מקור החיות, אולם בפנימיות הנעלמת ונגלת מעט, מקור החיות תענוג.