410. בענין שיטות טיפול מאוה”ע, ע”ס בעבודת הנפש, להיכן מגיעים ע”י השקטה [#5175]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב. ברצוני לשאול:
א. המושג "אנרגיה", "הגוף האנרגטי" של האדם, שעל בסיסו קיימות שיטות טיפול רבות, שמוכחות כמצליחות, לכאורה הוא כח מכוחות הגוף. שאלתי היא, היכן בדברי רבותינו ישנו אזכור למושג הזה.
ב. האם ישנו מקום שהרב מפרט את התכללות י' הספירות הלכה למעשה בעבודת הנפש, ואם לא, מדוע הרב בחר ללמד את הארבע יסודות והתכללותן זו בזו, לפני ביאור שאר הכוחות (או לכל הפחות של ז' המידות) להתפרטותן.

תשובה:

א. הנפש האלקית שבאדם נחלקת לה' חלקים כנודע, נרנח"י. הנפש שהיא התחתונה שבכולם, החלק התחתון שבה נקרא בלשון רבותינו "הבלי דגרמי". ההבל שמקיים את העצמות. והוא הכח המחייה את העצמות בקבר, אף לאחר שנסתלקה נפשו, ועליה נאמר "נפשו עליו תאבל". כ"כ בעץ חיים. כח זה של הנפש מתחברת לנפש הבהמית שבאדם, ומקיימת אותה.
הנפש עצמה נפש אלקית, ונפש הבהמית מקליפת נגה כמ"ש בעץ חיים, והרחיב בכך בספר התניא בפרקיו הראשונים. כל זה אצל בנ"י.
לעומת זאת אצל אוה"ע נפשם מג' קליפות. וק"ו הנפש התחתונה המקבילה לנפש בהמית של ישראל.
לפיכך כל השיטות שבאו מאוה"ע ע"ד כלל עוסקים בנפש של גוים, כי זה מקורם. ויתר על כן, חלק גדול מן שיטות אלו אינם עוסקים כלל בעצם הנפש שהמקביל שלה הוא הנפש האלקית אצל ישראל, אלא עוסקים בנפש הבהמית שלהם שמקבילה לנפש בהמית של ישראל. ועיקר עסקם בנפש הצומחת, ובנפש החיונית. מעט מן השיטות נוגעות בהבלי דגרמי שהוא עצם חיות הנפש התחתונה שיונקת מן הנפש העליונה. ולכך שיטות אלו מוכחות כמצליחות. הצלחתם, במדרגת נפש של גוי, כנ"ל. [או בחלק של ישראל שנפל למדרגה מעין גוי]. ויתר על כן אינם נוגעים בעצם הנפש, אלא רק בנפש הצומחת, החיונית, והמדברת, ולכל היותר ההבלי דגרמי, כנ"ל. ושם באמת יש להם חלקי הצלחה. אולם זהו ענף ללא שורש, מים ללא מקור המעין. ומשל למה הדבר דומה, לאדם היכול לטפל בשער, צפרנים, עור, אולם לא בפנימיות, וק"ו לא בלב עצמו. ולכך ההולך בדרכם מועיל לו במקצת בחלק השפל, ומנתקו ממקור חיותו.
ב. עכשיו נמסרים שיעורים של ד' יסודות, יסוד העפר, שורשי התנועות שבנפש. צמצום, לפי סדר של י' ספירות. ישנם ספירות שהם עשרה וישנם פרצופים שיסודם ארבעה או"א וזו"ן. פרצוף לשון צרוף. ומערכה זו נמסרה בבחינת פרצופים.
מלבד כך באופן כללי נתבארו ע"ס שבנפש, בספרי דע את נפשך ודע את הרגשותיך.