647. ביאור דברי הלשם שכל חלקי הרע צריכים לצאת לפועל [#5432]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מה ביאור הענין שכתוב ב'לשם' שצריכין כל חלקי הרע לצאת לפועל? והאם כוונתו גם כפשוטו שכל הרשעים יוציאו כל מזימתם? ואם לא יצאו לפועל, מפני מה בשרשם לא שייך שיבוטלו?

תשובה:

קודם חטא אדה"ר היה אפשר לבטל הרע שלא יצא לפועל. אולם ע"י אכילה מעץ הדעת טו"ר נעשה מהלך של הוצאת הרע לפועל. והוא יצא בשלימות, או ע"י בחירת האדם דור שכולו חייב. או גילוי ע"י הבורא רגע קט, ומיד הגאולה.