שאלות בענין אורו של משיח [#7087]

ד' סיון התש"פ

שאלה:

שלו’ למו”ר הרב שליט”א.

א. הרב מבאר ע”פ האריז”ל שיש י”ב דרכים פרטיים, ויש דרך אחת הכוללת את כולן, שהוא הדרך של אורו של משיח. אם דרך הכוללת היא אורו של משיח, האם הרב בא לבאר דרך הכוללת בכל השיעורים והספרים שלו?

ב. הרב אמר בקול דממה דקה שמי שיגיע לגאולת הנפש (סוד האיזון בין אור הרדל”א לתקופת השית אלפין) אינו צריך להיגאל, כיון שהוא נגאל כבר. אבל לכאורה הוא צריך להיגאל משום שכולנו צריכים את בהמ”ק השלישי וכל הגילויים של הגאולה העתידה. ועוד, משום שאפילו אם יש לו אור הגאולה בנפש, מכל מקום הוא צריך גאולה גם בגילוי של מקום וזמן, כדי שיהיה לו את שלימות הגאולה העתידה.

תודה רבה מאד.

תשובה:

א. בדור זה מאיר אורו של משיח באור רב, וכנגד רח”ל תוקף של חושך נורא. ולכך הניסיון הוא להשתמש באור זה בעסק התורה ולהאיר לרבים. מגו דזכי לנפשייה זכי לאחרינא.

ב. ברור הדבר שנצרך גאולה בפועל בכל חלקיה. אולם אינו צריך את שורש אור הגאולה שכבר זכה לה, אלא זקוק להתפשטותה.

והמשל בין אדם עני המקבל ממון, צדקה. לעשיר שיש לו ממון ונצרך עזרה לקנות עמהם חפציו.