האם שייך חטא בימות משיח [#7666]

י' אלול התש"פ

שאלה:

האם שייך לחטוא בימות משיח? דבימות משיח אין בחירה כיון שהם “ימים שאין בהם חפץ”, שהוא כח הבחירה, אבל א”כ זה רק אומרת שאין חטא במזיד  כיון שאין בחירה לחטוא במזיד, אבל לפי”ז לכאורה יהיה שייך לחטוא בשוגג או באונס בימות משיח, שאינו בבחירתו. אבל קשה דהא על ימות משיח נאמר “ואעביר את רוח הטומאה מו הארץ” וא”כ אם עדיין יש רע בעולם ע”י חטאים של שוגג (וגם חטט באונס הוא שמץ של רע) איך יהיה הסרת הטומאה מן הארץ?

תשובה:

את רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ולפיכך לא שייך חטא של עבירה אם אין רוח טומאה. כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים, והכל נטהר ע”י מים אלו.

אולם שייך חטא מלשון חסרון.