תשובה מאהבה [#10786]

י"ז טבת התשפ"א

שאלה:

א. איך הדרך לתשובה מאהבה,? והאם אפשר לדלג מתשובה מיראה?
ב. בלקוטי תורה (חב"ד) מאמר והדרת פני זקן, נאמר בסוגריים נ"ל מהצ"צ דמאמר זה מסוגל ליחידה
הנאמר שם, היא כאשר זוכר התורה במוחו בע"פ, אז השכינה שורה בו גם כאשר אינו עוסק בתורה, ולפי ירידת הדורות בכתב ומבע"פ סדר קדשים.
האם עבודה זו זו להשיג יחידה, נאמרה בכלל מאתיים מנה, כיון להגיע לכלל מדריגת נפש דנשמה צריך עבודה רבה

תשובה:

א. עיין תניא (פרק ז) וז"ל, תשובה מאהבה מעומקא דלבא "באהבה רבה" (עיין ספר הערכים חב"ד, ערך אהבה, ערך קטן אהבה רבה) וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו ית' וצמאה נפשו לה כארץ עיפה וציה, להיות כי עד הנה היתה נפשו בארץ ציה וצלמות היא הסט"א ורחוקה מאור פני ה' בתכלית, ולזאת צמאה נפשו ביתר עז מצמאון נפשות הצדיקים וכו', עיי"ש.

כן. אולם אח"כ נצרך לחזור ולהשלימו.

ב. ברוחניות היסוד בכלל מאתים מנה, הוא רק בכח ולא בפועל. כי העליון כולל את התחתון בכח ולא בפועל.