מיתת משיח בן יוסף [#10926]

י"ח טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א.

א. בענין מיתת משיח בן יוסף, ידוע שיפול בידי 'ארמילוס הרשע', ולכאורה צ"ב שבזוהר (שלח, קסו.) מבואר שיפול ע"י 'מלך פרס'.

האם אפשר לומר שעניינם קרוב זה לזה, ע"פ מה שידוע שמב"י הוא סוד ה'יש', ומב"ד הוא סוד ה'אין', ותיקון מב"י הוא חיבורו למב"ד, חיבור ה'יש' ל'אין'.

וע"פ מה שידוע, "ויהי לי שור וחמור", שור – מב"י, תיקון קליפת 'עשו', חמור – מב"ד, תיקון קליפת 'ישמעאל'.

ואיתא בזוהר (בשלח, סה.) "משלחי רגל השור והחמור אינון תרין כתרי שמאלא דאחידן בהון עמין דאיקרון שור וחמור, והיינו דכתיב ויהי לי שור וחמור בגין דלבן חכים הוה בחרשין ובאינון כתרין תתאין ובאינון בעא לאובדא ליעקב וכו' אמר ר' אבא כד מזדווגי כחדא לא יכלי בני עלמא למיקם בהו וכו' מתקיפותא דלהון נפיק ההוא דאיקרי כלב ודא חציפא מכולהו וכו', אמר קוב"ה אתון אמרתון היש ה' בקרבנו אם אין – הרי אני מוסר אתכם לכלב, מיד ויבוא עמלק". ע"כ.

ומבואר בזה שהתיקון ל"היש ה'" וכו' – פירוד ה'יש' מה'אין', הוא לימסר ל'כלב', 'עמלק', שיוצא מחיבור 'עשו וישמעאל', 'יש מאין' דקליפה.

וא"כ אף בעניינו של מב"י, אם תיקונו הוא ע"י חיבורו להארת ה'אין', הרי שהכח של זה לעומת זה – חיבור יש ואין דקליפה, הוא הכח שממית את מב"י.

וא"כ אפשר שזהו עניינם של 'ארמילוס' ו'מלך פרס'.

'ארמילוס' – אותיות ארמי, רומז ל'לבן הארמי' שהתגלה בו הכח הזה, כמ"ש בזוהר הנ"ל.

וכ"כ ב'המן הרשע' מזרע עמלק התגלה שרצה להשמיד את כל היהודים, שזה מהכח של חיבור עשו וישמעאל. ואולי אותיות 'לוס' שבארמילוס רומזים ל'המן', 'לוס' גימטריא 'המן' עם הכולל.

וכ"כ 'מלך פרס' זהו עניינו שהרי מלכות פרס רצתה להשמיד ולאבד – כילוי מוחלט. וכן ע"פ מש"כ בע"ח (שער לאה ורחל, פרק ח) "וכנגדה בקליפה – והשגל יושבת אצלו אצל מלך פרס וכו' כי בקלי' בסוד כלב', והיינו חיבור עשו וישמעאל.

אם הרב יוכל להבהיר את הנושא.

ב. האם שורש הבלבול והקלקול של השנים האחרונות בציבור התורני נובע מהשורש של מיתת מב"י – פירוד ה'יש' מה'אין', ולכן הארת מב"י – שורש העבודה וההשתדלות בעוה"ז – הולך ונעלם, וכן, שנפל לקליפה, 'קליפת פרס', כמש"כ בצדקת הצדיק (אות רנה) 'דקליפת פרס הוא צרות עין', והצרות עין כיום שיבשה את אופן ההשתדלות הראויה להעמדת הדת, מכל הצדדים והכיוונים, וממילא שורש התיקון יהיה העמדת ההשתדלות מצד היש – בגבולותיה וחיבורה להארת האין, ואז גם הארת האין שלמעלה מהשתדלות עוה"ז תוכל להתגלות נכון מכח הכנת היש שמתחבר אליה.

האם הדברים נכונים?

ג. ראיתי שהרב כתב על ה'מדיה' שמי שמחובר בה נפשית ולא יתנתק ממנה רגע קודם הגאולה – לא יזכה לעוה"ב.

האם אותו הדבר נכון למי שנפל בהווית נפשו לעלמא דפירודא – פירוד הלבבות שנוצר בשנים האחרונות בציבור התורני, ואולי גם זה יותר גרוע, ולא יוכל לזכות להארת האחדות שבגאולה, מחמת הפירוד שבנפשו?

ד. במה שכתוב בזוהר שמשיח עתיד לאתבא לצדיקיא בתיובתא, שנראה מיזה שאף אחר גילוי משיח בפועל (לכאורה) שייך תשובה, ומאידך ודאי שצריכים להיות ראויים לגאולה.

האם הרב יכול להגדיר לאיזה רמה של אמת ותשובה מוכרחים כדי לזכות להארת הגאולה.

סליחה על האריכות, ותודה שהרב מקדיש מזמנו להורות לנו את דרך האמת.

תשובה:

א. פרס – בו היה המן, מעמלק, בחינת כלב. ונתנגד ליוסף, מרדכי, זרעה של רחל, יוסף – בנימין חד, כנודע. שחודש אדר כנגד יוסף, כנודע, לחלק מן השיטות.

ב. כן. אולם לא השתדלות כפשוטו, אלא מסירות נפש.

ג. מי ששייך לשם "בעצם", שורשו בדתן ואבירם, שהם מצורפים לערב רב.

ד. רצון אמיתי לעשות רצון ה', אף אם יש עליות ומורדות.