אש ורוח [#11791]

י"ט אדר התשפ"א

שאלה:

באשר שבשיעוריו אמר הרב דאש יסודו לכלות ורוח היא התנועה,
ראיתי במלבי”ם על בראשית פרק א’ פסוק ו’ בהקדמה ב’ – כתב דהחום והעלעקטרי הוא יסוד האש שבכל הנמצאות –
וכבר ידוע בחכמת הטבע שאין חום בא אלא על ידי תנועת האלקטרונים,
עוד זאת מבואר בספר הברית חלק א’ מאמר ז’ פרק א’ דיסוד הרוח אינו מיירי אלא באויר הנח לא נד,
א”כ, נפקא לפי כל זה דיסוד האש הוא התנועה ויסוד הרוח הוא ההתפשטות.

תשובה:

א. יש את שורש תנועת האש, וזה ע”י רוח. ויש את מהות פעולת האש, והוא לכלות.

ב. נח ונע בערכין. שאף הנח, נע, כמ”ש וז”ל: ומהותו (של הרוח) עצם דק וזך, “מתנועע”, זב ונגר וספוגיי ורפוי. וזהו תנועה שקטה. לעומת רוח הנע, שמהותו כמ”ש וז”ל: הרוח אשר בחזק יבא וינשב עד מהרה.