עץ חיים למתחילים בעגולים ויושר ענף ב [#12145]

י' ניסן התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,
בשיעורי הרב על עץ חיים למתחילים, בעגולים ויושר ענף ב’ לכאורה משמע דלבעל התניא אין דביקות באור א”ס אלא דרך ממוצע שח חסד, בבחינת תורה, משא”כ לנפה”ח אנו דבקים בעצמות אור א”ס. האם הבנתי לזה נכון? א”כ מה נפק”מ בזה בהנהגה למעשה? האם יותר הדגשה יש לשיטת בעה”ת על תורה מלשיטת הנפה”ח?

תשובה:

לשיטת בעל התניא, עיקר הדבקות לא רק באור הממלא ולא רק בסובב, אלא בעצמות. ונתבאר בתורת חב”ד שהכוונה לעצמות המאור, ולא ממש מה שקראו רבותינו עצמותו. ומאור גילויו בתורה.

אולם לשיטת נפה”ח בשער ג’, אין עוד מלבדו כפשוטו ממש. ולא רק באור ולא רק במאור.

בזמן: דבקים בעצמות לשיטת התניא יותר זמן, אולם לשיטת הנפה”ח הדבקות באין עוד מלבדו כפשוטו מצומצמת מאוד, כמו שכתב.