נוסח התפילה [#13232]

י"א תמוז התשפ"א

שאלה:

ראשית כל על הספרים ושיעורים העמוקים ומאירים כל כך.
אני ליטאי ומתפלל כל חיי בנוסח אשכנז, אולם יש בכוונות דברים שתלויין בנוסח הרז"ל. וזה מתחלק לשני דברים
1. תוספת נוסח, כגון ושמרו בני ישראל, קודם שמו"ע של ערבית דליל שבת, וכן ישמחו במלכותך בתוך השמו"ע וכדו' וכן פותח את ידיך בברכה ראשונה בברכת המזון, וכן אפילו שעה אחת בברכת אשר יצר וכן בר"ה ובכן יתקדש שמך על ישראל עמך (שנצרך לד' ע"ב דעסמ"ב) וכדו' (נכון להיום אני מהרהר זה במחשבה)
2. שינויי נוסחאות, כגון במקום שרפים ואופנים וחיות הקודש, שרפים וחיות ואופני הקודש (לפי סדרם בבי"ע) ואני בכאן כבר שיניתי מפני שהרמח"ל בקה"כ הדגיש לשנות כן (ואני בעיקר דבוק בדרך הרמח"ל) וכן במוסף אז נצטוו צווי פעליה כראוי (לצורך הר"ת מנצפ"ך) וכן בזה שיניתי ובכדו'. והגם שהרמ"א כבר אמר שגם נוסח אשכנז על פי הסוד, אכן בעה"ת אמר שלכל שבט יש נוסח, ונוסח האריז"ל כולל כולם.

רצוני לדעת דעת הרב בזה אם נוהג אני כראוי ואם אוכל בכל ענין המפורש ברז"ל בכגון דא לנהוג כן למעשה.

מקול הלשון 3040

תשובה:

כבר אמרו בברכות לגבי ק"ש, בעל קרי מהרהר בלבו, ודו"ק.

עליך לילך בדרך שיהנך דבוק, אולם לברר שזהו דבקות אמיתית ונקיה.