שאלות בנושא עשה לך רב [#13375]

ט"ו תמוז התשפ"א

שאלה:

(א) האם יש לאדם לקבל בתמימות מכל רבותיו וכל המגידי שיעור שלו וכל הרבנים שיש לו ולא לבדוק אם הם היו נכונים או לא, או בזה"ז כיון שיש ערב רב במנהיגי הדור אז יש לחשוש לא להלוך אחרי כל רבי וכל מנהיג, וא"כ במה אדם יכול לידע אם הרב שמנהיג אותו הוא ח"ו מהערב רב או לא.
(ב) יש רוח בזה"ז שהאדם אינו מרגיש ביטול לגדולים ולחשובים, ובשלמא אם יש מח' בין גדולים ובין חשובים אז יש לו כל א' לשאול את רבו באיזה דרך ובאיזה פסק לילך, אבל יש מדה שכיחה מאדם שהאדם קורא או שומע דברים מת"ח וירא שמים מסוים ואינו גורס את דבריו כלל והוא רק ממשיך בדרכו בלי שום הרגש של ביטול למה שהוא למעלה ממנו. האם מדה זה בדרך כלל נובע ממדה רעה של גאוה או זה נובע ממדה טובה של ביקוש האמת ומחשש שלא ליפול לרב שיש בו דעות זרות וכדו'.
(ג) האם יש סימנים שרב מסוים הוא ממנהיגים של הערב רב, שהוא בדברי חיים וגם בדברי יואל שרוב הרבנים היום הם מהערב רב, והרב מבאר שזהו רק ניצוץ של ערב רב (וזהו לכאורה כמו כולנו שזהו המצב של האי דור, יש בנו חלקים של ערב רב בתוך נשמתנו שאנו צריך לבטלם לקדושה...) אבל יש רבנים שהם ערב רב ממש ואני חושב שזהו רק במעט רבנים ולא ברובם ח"ו וא"כ האם יש סימנים שבהם אנו יכולים לידע אם רב מסוים (או אפי' גדול מסוים) הוא ערב ממש.
(ד) מהו התכלית של מערכת השו"ת עם הרב שליט"א, דממ"נ, אם אחד יש לו רב אז צריך לשאול את רבו, ואם אם א' אין לו רב והוא רוצה לעשות את הרב לרבו שלו אז האדם צריך או לחיות אצל הרב כדי לשאול לו את כל עניניו וגם כדי שהרב יכיר לו אישית ואז התועלת להמקבלים יהיו בשלימות, או עכ"פ יש להאדם לשאול את הרב ממש על כל עניניו ולא רק מידי פעם דהא כל החיים מלאים בשאלות עד אין קץ בכל פרט בחיים, עבודת ה' והדרכה בלימוד ושאלות על מהו רצון ה' ממני וכן שאלות בשלום בית וחינוך ושאלות בהשפקה עד אין קץ, וא"כ. שאלה אישית ופרטי. אני חושב שהרב שליט"א הוא הרבי שלי כיון שאני חושב שאני מקבל "רוב חכמתי" מהרב שליט"א וגם בשנים האחרונות הרב יודע אותי יותר מהשו"ת והרב הדריך אותי, אבל כל ההדרכה שלי עם הרב הוא ע"י השו"ת ואפשר שזה אינו מספיק לעשה לך רב, דלכאורה "רב" הוא אדם יכול להתקשר מיד (או ע"י טלפון או ע"י הליכה לביתו לדבר עמו או ע"י להתפלל בבית מדרשו ולשמוע דרשות מהרב ולהתקשר לו ומדבר עמו אח"כ בפרטי חייו) וא"כ השאלה הוא האם אני יכול לייחס לומר שהרב שליט"א הוא הרבי שלי.
(ה) האם כל השאלות שלי ובפרט מצד הדבר שאני מאריך מאד בהשאלות שלי, האם זה מפריע להרב?
(ו) תודה להרב על כל קריאת ה"מגילה" הזאת! אני אוהב את הרב בכל ליבי ואני רוצה להיות עם הרב בכל עולם ועולם, בהאי עלמא ובעוה"ב, לנצח נצחים, בין אם הרב הוא הרבי המובהק שלי בין אם לא, שהקשר שלי עם הרב שאני מרגיש עם הרב הוא קשר עצמו ואינו תלוי בשום דבר. הרב פשוט הציל את חיי בכמה מיני אופנים ואני מרגיש רק הכרת הטוב עצומה להרב שליט"א ואני רוצה רק לסייע את הרב בכל אופן שאני יכול. שיהא להרב רק מנוחת הנפש ודעת צלולה וישוב הדעת תמיד ושנזכה כולנו כל נשמות ישראל להגאולה השלימה הקרובה ושיבוא ברחמים גדולים.

תשובה:

א. יש לברר מה לקבל באופן אם שייך לחלקו, ולא לברר מיהו המג"ש.

ב. גם וגם, אולם המצוי אצל הצורבים, הוא יותר צמצום וגאוה.

ג. עיין ספר הדור האחרון.

ד. אני אינני רב, כל עבודתי לתת בהירות בכל ענין וענין, ונתינת הבהירות לפחות חצי תשובה.

ה. בכל ריבוי יש חשש של פיזור, טוב מעט ומדויק.