6 שאלות בענין עקבתא דמשיחא [#13821]

כ"ג אב התשפ"א

שאלה:

בס"ד

א) בשפ"א כתוב בכמה מקומות שכל שנאת האומות לישראל אינם מגיעים מאומות העולם אלא מתחילים מבתוך ישראל, ע"י פירוד הלבבות בין נפשות ישראל, וא"כ האם יתכן שעבודתנו עכשיו אינו סתם להאשים הרשעים וגם אינו מספיק להתפלל להנצל מהם, אלא עבודתנו בעיקר צריך להיות לתקן עצמנו?

ב) ואם כן מהו העיקר התיקון והתשובה שכלל ישראל צריך לעסוק בו עכשיו? כמובן ששורש כל הצרות בחבלי משיח הוא ע"י שער הנון דטומאה שפורצת בכל מקום ותמיד אמר הרב שהעבודה בעקבתא דמשיחא הוא לפרוש משער הנ', אמנם מהי העבודה לאלו שאין להם שייכות לכלים משחיתים וכבר הם פרושים מכך, מה הם עבודתם ומהי התשובה שהקב"ה רוצה לראות מהם? כמובן שלב יודע מרת נפשו וכל א' צריך לתקן נפשו הפרטיות אבל האם יש בעיות כלליות שכל אדם צריך עכשיו לתקן ביותר, כגון שנאת חנם ולשון הרע ועינו צרה בחבירו וכו' וכל העבירות החמורות שמצויים. או שיש סתם לעסוק בתיקון כללי בלי להכנס אל כל פרטי תשובה שאין הקומץ משביע את הארי ופשוט אין לנו את הזמן או הכוחות הנפש לתקן כל עבירה וכל פגם בתוכינו ויש להשתדל רק בתיקון כללי (או תיקון כללי של ר' נחמן או אולי תיקון כללי אחרת שנצרך לדורינו....), או שיש סתם להתפלל על הגאולה?

ג) האם יתכן שיש להיות רק שקוע בעיון התורה בעקבתא דמשיחא ולא להתפעל כלל מכל דבר הנעשה בעולם, כיון שיש רק לחיות בעולם של התורה דהיינו שיש רק לנו את התורה ו"אין עולם" כיון שהמציאות האמיתי הוא רק תורה שהוא ההגלות של אין עוד מלבדו, וכל הפחד והיסורין של חבלי משיח הוא לעורר רק ההמון עם אבל הת"ח השקועים בתורה באמת?

ד) מצאתי בכתבי הרב שליט"א שבדורינו הצדיקים בם בבחי' נח שאינם מנהיגים את הדור וגם אינם מתפללים על הדור. האם זה קאי על ההמון עם או גם על עולם התורה?

ה) האם כל א' צריך להיות יחיד כיון שאין לנו מנהיגים לפנות, או שבודאי יכולים למצוא צדיקים בזה"ז לייעץ עמהם מה לעשות באחרית הימים?

ו) אם דור הזה מקבל משיח, ובעזהי"ת במהרה, מה זה אומרת לנו, שאע"פ שהנשמות של דורנו הם ה"עקביים" וגם רוב הדור יש להם ערב רב בנשמתם מ"מ הגאולה נעשה על ידינו ונמצא שהדור השפל הזה היה הדור שהביא משיח?

תשובה:

א. כן, נכון מאוד.

ב. שער הנו"ן, כללות ההפכים, וזה השורש הפנימי לאהבת ישראל, אחדות עם כל מי שהפוך ממני. אולם רק בקדושה. זה השורש הפנימי של התיקון, והענפים הם כל גדרי תורה.

ג. בזמן ששקוע בתורה אפשר, אולם סוף כל סוף יש זמן שמחובר לעולם.

ד. זה דברים עדינים ודקים שלאו כל מוחא סביל דא.

ה. צריך לבנות מאוד בנין של יחיד, ובנוסף להצטרף לצדיקים.

ו. נעוץ סופן בתחילתן, וכמ"ש המהר"ל שדור אחרון דבק בהעדר הגמור, והעדר קודם להויה והוא תחילת ההויה, ולכך הדור האחרון השפל ביותר וכולו העדר, הוא יזכה במהרה למשיח, אכי"ר.