בעניני עבודת אחרית הימים [#14936]

כ' חשון התשפ"ב

שאלה:

א) מה החילוק בין אמונה פשוטה , פשיטות, ואין עוד מלבדו כפשוטו? ב) האם בכל הנ"ל הצד השוה הוא לחיות בביטול לה'? ג) האם היה שינוי בצורת העבודה בשנים האחרונות, שעד השתא העבודה היה אמונה חושית ועכשיו העבודה הוא יותר אמונה פשוטה ותמימות שהיא לאו דוקא חושית אלא נאמנות לה' בתוך החושך? ד) לבנ"א שאין להם יד בקבלה ואינם מבינים לשונות של קבלה כמו רדל"א וקו אא"ס ואריך ועתיק וכו' האם יש להסביר להם את העבודה באחרית הימים לא בלשונות של קבלה אלא בלשון פשוטה של אמונה פשוטה, תמימות, דיבור עם ה' וכו'? ה) לאחרונה היו עוד צרות משונות בישראל, ג' בחורים יקרים שנהרגו ל"ע בתאונת אווירון בנסיעה למזביזה לשבת, ובשבוע שעבר באמריקא נהרג בחור יקר בגיל י"ט ע"י גוי רוצח כשהבחור היה באמצע שיחה עם רבו. האם זאת היה קריאה מיוחדת או שהיא נכלל בכל הצרות של אחרית הימים שכללותם הוא לעורר כ"י לתשובה, ועוד יש לשאול, האם בכל צרות אלו יש מיתוק הדין, כלומר שלולא מדת הדין הזה היה מדת הדין ביותר, והם היו הכפרה בעד הדור? ו) כיצד מרגישים מנותק מעוה"ז ולפי"ז להגיע להפשטה מחיים בהאי עלמא? ז) חישבתי רעיון לכתוב ספר הנקרא "שער הנון דקדושה", ללקט כל לשונות הספה"ק בזה וגם לכתוב כל פרק ופרק עם שער אחרת כיצד להכנס איליו ובעיקר ע"י מה שקיבלתי ממשנתו של הרב שליט"א. האם הרב חושב שזה דבר נכון?

תשובה:

א. יש אמונה שאדם מקבל מגירסא דינקותא, וזהו אמונה פשוטה, ללא חקירות ובדיקות, קבלה מאבותיו. וזה על דרך כלל נגלה במוחין, במחשבה, אמונה במקיף. ויש והאמונה חודרת ללבבו, וכאשר נוגעת או יתר על כן נגלית מעומק לבבו, אזי זוהי אמונה פשוטה. ויש פשיטות שמתפשטת לכלל קומת האדם. "ושורשה" באור א"ס הפשוט, ובאמונה הפשוטה. ויש אין עוד מלבדו כפשוטו, וזוהי הארת אור א"ס "הפשוט" בנפש.

ב. כל פשיטות יש בה ביטול, וערך הביטול כערך אותה מדרגה.

ג. נצרך אמונה פשוטה ותמימות "חושית". בכל הדורות העבודה היא אמונה חושית, וככל שמתקרב אחרית הימים ומאיר אורו של משיח, אזי נגלה יותר הפשיטות והתמימות, ונצרך שיהא פשיטות ותמימות חושית.

ד. כן!

ה. הכל קורא מכל צד ויתר על כן זועק, שהעולם אינו יכול להמשיך כצורתו זו, והעולם השתא יש לו דין של זמן יציאת נשמה.

ו. להכיר שהעולם בזמן יציאת נשמה, ואין למה להתחבר.

ז. כן. אולם שעיקר חיבור נפשך יהא לנו"ן דקדושה, ומעט לברר מהו נו"ן דטומאה.