שאלות בספרים [#16115]

כ' חשון התשפ"ב

שאלה:

ברצוני לשאול את הרב מס' שאלות:
א. האם ניתן ללמוד מעניין שרה אמנו שם כתוב: "ותצחק שרה בקרבה", ומההמשך
שם כתוב: "ותכחש....לא כי צחקת" כי הרגשת הלב היא מציאות?.

תשובה:

א. כן, מציאות בעולם ההרגשות.

שאלה:

ב. בהקדמה לספר בלבבי משכן אבנה חלק ז', כותב הרב בעניין עסק התוה"ק כי
"...לולי זאת חיי העוה"ז מר ממוות...", אני מבינה שחלק זה נא' לגברים,
שאלתי - מה יציל נשים מצרות העוה"ז?

תשובה:

ב. דבקות בקב"ה, צניעות, חסד.

שאלה:

ב. כותב הרב בספרו "דע את הרגשותיך" כי האשה מדלגת על המהלך של "וידעת
היום והשבות אל לבבך", כי אצלה זה מתחיל מיד מהלב. מחיצוניות הלב. שאלתי-
האם יש לאישה דרך להגיע לפנימיות הלב? ואם כן -מה היא?

תשובה:

ג. כן, בוודאי. ע"י השקטה, נתבאר בדע את התבודדותך. וכן ע"י שינון בפה, שנתבאר בהרחבה בבלבבי משכן אבנה חלקים א'-ב'-ה'.