מסורת אברהם אבינו [#4155]

שאלה:

בעזר אלוקי צורי
שלו’ וכט”ס אל כבוד מו”ר שליט”א
מבואר בספר הכוזרי (מאמר א’ סי’ צ”ה) שאברהם אבינו קיבל מסורת ענין האלקי וחידוש העולם מסבו “עבר” וגם מ”נח”. ושאלתי הוא; האיך זה מתאים למה דאית’ במ”ר (לך לך פרשה ל”ט); אמר רבי יצחק משל לאחד וכו’ וראה בירה אחת דולקת וכו’ כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל העולם. וכן מבואר ברמב”ם (הל’ עכו”ם פ”א ה”ג) ע”ש.
ובכלל; מה בין אברהם אבינו לחנוך, ונח, ושם בנו, ועבר, בענין האלקי -שדוקא הוא זכה למה שזכה?
תודה על הכל

תשובה:

ישנם חלקים באמונה:

  • א- מציאותו ית”ש.
  • ב- ברא את העולם.
  • ג- מנהיג את העולם. וז”ש לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם בלא “מנהיג”.

ועיין שם משמואל (לך לך, תרע”ו) וז”ל, שחקירת אאע”ה היתה אולי מחמת רשעות הדור מסלק הש”י השגחתו מהם והניחם למקרים. וזהו המשל בירה אחת דולקת, שיש מקום לחשוב שבעל הבירה עזבה ולא איכפת ליה בקיומה, ועיי”ש, תרע”ג, תרע”ז, תרע”ח, תרפ”ג.

ומעין כך עיין אמרי אמת (לך לך, תרצ”א) עיקר שכינה בתחתונים היתה, אח”כ עמדו השרעים וסילקו השכינה למעלה, וכנגדן עמדו הצדיקים והורידוה לארץ, אברהם אבינו היה הראשון, וכו’, עיי”ש, תרצ”ג&, תרע”ח, שבת הגדול. ועוד הרבה בדבריו. ומעין כך במשנה שכיר (לך לך, ד”ה ויאמר).

והדברים כמעט מפורשים בפסיקתא זוטרתא (לך לך, פי”ב), עיי”ש.

אולם במשנת רבי אליעזר (פרשה טו) כתב “בידוע שיש לה יוצר”. ומשמע שקאי על עצם הבריאה.

וביאורו שמלבד שקבל מעבר ונח, התחיל הכל מהתחלה. כי אברהם בו נברא העולם “בהבראם, באברהם”, כמ”ש (ב”ר, פי”ב, סימן ט). ולכך חוקר הכל מהתחלה.

וכן הוא עבודת כל אדם, מחד לקבל מאביו ורבו, ומאידך לחקור מתחלה. וזה היתה דרכם של הפילוספים הקדמונים. אלא שלאו כל מוחא סביל דא, ולכך הרחיקו רבותינו את הרבים מכך, ונשארה דרך זו ליחידים.

ועיין אגרה דכלה (תרומה, ד”ה ויקחו לי תרומה) שעיקר עבודה זו היתה קודם מ”ת, עיי”ש.

ועיין בן פרות יוסף (לך לך) שביאר באופן נוסף, וז”ל, שהיה לאברהם ספק הנ”ל (עיי”ש) שראה בירה דולקת, שהעולם הולך לאיבוד בדור המבול ובדור הפלגה על פי רוע הבחירה שהיה בהם שהיא חופשית, והיה לו ספק שיהיה הוא ית’ ח”ו יכונה בשם פועל ריק שהוא ספק הרמב”ם הנ”ל, שאין זה בשם מנהיג יכונה שפועל ידיו הולך לאיבוד ואין מכבה, עיי”ש.

ועוד. שיש השגחה שמשגיח מחוץ לעולם, ויש השגחה שמשגיח מתוך העולם, והיינו שאורו גלוי בתוך הבריאה. ועיין ר’ צדוק (ליקוטי אמרים, עמוד פט) וז”ל, ודולקת היינו שה’ יתברך מאיר. ועיין עוד בדבריו בספרו צדקת הצדיק (אות רסא) בירה דולקת, פירוש שדולק בלבו אור זה דהשם יתברך.

ועיין שפת אמת (לך לך, תרל”ב) שמעתי מאא”ז מו”ר ז”ל דולקת, כמו דלקת אחרי, שראה שכל העולם נמשך אחר נקודה אחת. ועיי”ש תרל”ד (ד”ה במדרש שמעי), וכן תרל”ה, תרל”ו, תרל”ח. ותר”מ (ד”ה לך לך), ותר”ס, ותרס”ד (ד”ה במדרש לך).