עליית נשים לבית הקברות [#5880]

שאלה:

לכבוד הרה”ג ,שליט”א
הנה נתקשתי בדברי מרן המחבר בשו”ע יו”ד סי’ שנ”ט ס”ב והוא מהזוהר הביאו הב”י שיש למנוע לנשים מלצאת מבית הקברות, מפני שאם יוצאות, גורמות רעה לעולם וכן ראוי למנען עכ”ל הב”י,
ועיינתי בזוהר פרשת ויקהל עמ’ קצו ואיתא שם שמלאך המוות נמצא בתוך הנשים ובגלל זה אסור לנשים לצאת כך נקט שם, ולא מטעם אחר. משמע מדברי הב”י שאסור לצאת או להלוויה או להכנס לבית הקברות, דמלשון “מלצאת לבית הקברות” משמע שאסור אפי’ ללכת ללוות.
ובשו”ע פסק כן להלכה למעשה יו”ד ס’ שנ”ט ס”ב יעו”ש
וקשה לי דלהדיא כתיב בפרשת ויחי פרק נ’ פסוק ז’-ח’-ט’, “ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו וכו’ וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גושן” ומדכתיב “רק טפם וגו’ עזבו בארץ גושן משמע שהנשים עלו להלוויה ולקבור ומשמע שלא היה חשש מדברי הזוהר, וברבינו בחיי כתיב להדיא שגם הנשים עלו.
וא”א לומר שבגלל שיעקב שמר על עצמו לכן שרי, שהרי הזוהר נטק דהכל תלוי בנשים ששם נמצא הס”מ ולא קשור אם הנפטר היה קדוש או לא.
זכינו והרב יאיר חוברה שליט”א ורעיתו תליט”א התקשרו בקשר רוחני לכבודו, ושומעים ממנו יראה ואהבת הקב”ה ואהבת התורה.
והתחברו אל כבוד הרב שליט”א אשרינו וטוב חלקנו בזה.
ושנשמע ונתבשר בשורות טובות אמן.

תשובה:

נשים גרמו מיתה לעולם, כי נברא שטן עמה, כמ”ש חז”ל בב”ר, שהוא שטן הוא מלאך המות, כמ”ש בפ”ק דב”ב.

אולם יעקב אבינו לא מת ע”י מלאך המות אלא ע”י נשיקה כמ”ש שם, ולכך במיתתו אין חשש זה.

ויתר על כן אמרו יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. ועוד תשובות לדבר ואכמ”ל.