שורש הכלים גבוה משורש האורות [#3877]

שאלה:

בס”ד

לכבוד הרה”ג איתמר שוורץ שליט”א שלום וברכה !

גמר חתימה טובה

נשאלתי בהאי לישנא:
מובא בכל ספרי אדמור”י חב”ד ששורש הכלים גבוה משורש האורות ששורש הכלים בצמצום ואילו שורש האורות הוא בקו (ולא נאמר שאור הא”ס הוא שורש האורות כיון שאור הא”ס הוא אור בלתי מוגבל ואילו האורות ששרשם בקו הם מוגבלים ובהדרגה מצטמצמים) ובספרי החסידות דיברו מזה רבות כגון ששורש עשיו גבוה משורש יעקב וכן שורש החיות הטמאות גבוה משורש הבהמות הטהורות ועוד למכביר.
רציתי לברר אם יוכל לבאר לי מה המקור לכך בדברי האריז”ל?
ובעץ חיים (שער אנ”ך פ”ט) משמע ששרש העצמות (שהוא אורות כמבואר בכמה מקומות בפירוש) בדכורא דא”א ואילו שרש הכלים בנוקבא דא”א וקורא לזה הראש השני משמע ששרש האורות מעל שורש הכלים א”כ איך יתיישבו הדברים?

תודה רבה לכבוד הרב שמפנה מזמנו להשיב תשובות לשאלות

שנה טובה ומתוקה

תשובה:

תחלה היה אור א”ס ממלא את הכל, ואזי נעשה צמצום שיצר חלל שהוא שורש לכלי קבול חלול, ורק אח”כ נתחדש קו (לכאורה) שממשיך מאור א”ס לתוך החלל, והרי ששורש הכלי קדם לאור.

ובדקות. הצמצום שסילק את האור א”ס, כביכול נגע בו וסלקו. לעומת כך הקו נוגע רק בנקודה אחת בא”ס (מלכות דא”ס) וממשיך ממנו לתתא.

וכן בעולם התיקון, עולם הבנין, תחלה נבנה פרצוף עתיק ששורשו בצמצום, המעתיק ממקום למקום ועי”ז נעשה חלל בית קיבול, ורק אח”כ נבנה פרצוף אריך, לשון אורך, אור-ך. שורש לאורות. ופרצוף עתיק שורשו במלכות של עליון שהוא כלי של העליון. משא”כ האור, שהוא לפי מדרגת התחתון. ולכך הכלי גבוה מן האור.

כל מה שנכתב הכא הוא צד אחד למטבע, אולם יש צד הפוך, שאורות למעלה מכלים.